muziek in poëzieMUZIEK EN POËZIE

 

 

Laat de schelle tonen vlieten

Uit de zangerige keel

En als vooglen heneschieten

In hun wislend klankgespeel.

Want dan reppen tong en veeren

Vrije liedren, lang versperd,

Vooglen die hun kop bezeren

Aan de traliën van mijn hart.

 

Laat de rijke klanken stroomen

Als een vloed in de avondpracht,

Waar de zwanen droomen komen

In hun kuische vederdracht.

Want dan vult een stroom van weelde

Tot den boorde ’t ruim gemoed;

Lokkend glijden de oude beelden

Door den purpren avondgloed.

 

Laat ze los, de volle akkoorden!

’t Hart slaat mede in elken kop.

Diepgedoken zielewoorden

Wekken ze uit hun doodslaap op.

Levenbrengende openbaring; -

Stemmen, hartenharmonie; -

Zang en weerzang, zoetste paring

van muziek en poëzie!

 

Prosper van Langendonck

 

***

 

JOSQUIN

 

In hoge kathedralen zong ik eens uw lied

Ver van mijzelf en dicht bij God.

Nu voel ik mij verlaten. Ik ben in alle staten,

Want ik vind u niet.

 

De muziek geeft mij de vrede niet,

Noch de herinnering aan vervlogen jaren.

Niets van die gewijde dag kon ik bewaren.

In hoge kathedralen zong ik eens uw lied.

 

Guus Wakelkamp

Josquin, In te Domine speravi

http://www.youtube.com/watch?v=WhkHROmWIEQ

***

 

GREGORIAANS

 

Stemmen van eeuwen her ontslapen mensen

Zongen  de zangen van hun vroom geloof

Eentonig en bedwelmend:  alle grenzen

Werden nu opgeheven, en gedoofd

De rode hoge vuren van het strijden.

 

Wij werden ingelijfd bij de voortijden,

De wereld werd doodstil en gaf de geest.

 

A.   Roland Holst

 Gregoriaanse zang

http://www.youtube.com/watch?v=kK5AohCMX0U

*** 

 

DE SCHOONHEID VAN HET GREGORIAANS 

 

Zeloten van geloof en ongeloof

Vragen mij dagen mij

Uit, haring of kuit

 

De keuze bekoort weinig

Maar benauwt niet spaans

De blik gaat op oneindig

Met de walkman op gregoriaans

 

Harry Scholten 

 

*** 

 

KAMERMUSIEK

 

Ontwerpe deur Vivaldi en Bach

Beklink die skynbaar klare,

Langs stippellyne van klavier

Sigsag die nugter snare.

Geen koper kondig aan met swier

Geen houtkeelholte smag.

Terwyl die snare weeg en wik

- geduldig, onberispelik –

Word ons allengs oorreed

Tot wat ons lankal weet.

 

Elisabeth Eybers

 

*** 

 

BACH IN DE VROEGTE 

 

Als hij gaat klinken in het morgenlicht

Staat de klok stil, de tijd verzaakt zijn plicht.

Ik poets mijn schoenen en ik kijk naar buiten,

En leef weer eerder dan het eerst gedicht.

 

A.Roland Holst

 

***

 

BIJ HET HOREN VAN EEN FLUITCONCERT VAN BACH

 

Wanneer dit schielijk leven is geleefd,

De dag geen glans, de knoop geen bloem meer geeft,

De laatste schaarse tranen zijn gestort,

Gelijk een regen die snel minder wordt,

Mijn kindren van mijn wezen zijn vervreemd,

En ook mijn vrouw een donkre zijweg neemt, -

Zal ik dan in de nacht van mijn bestaan

Nog eens de helle waanzin ondergaan,

Die fluit van Bach, die door de ether viel,

Wiens echo in het diepst woont van mijn ziel?

 

Bertus Aafjes

Bach, fluitconcerten

http://www.youtube.com/watch?v=bDBaZaNrb_Q

*** 

 

DE ONVOLTOOIDE FUGA

 

(Bach, Die Kunst der Fuge, fuga XV)

 

Dood, gij speelt al te woest: uw teerling smeet

Giganten uit hun baan, hij één van dezen.

Dit was wat hem op ’t sterfbed schreien deed:

Zijn fuga niet tot ’t eind toe saamgelezen

 

Uit stemmen die na hopen, hunk’ren, vreezen,

Voor God verkondigen wat niemand weet:

Die diepste jubeling die naar haar wezen

Golf van geluk is onder schuim van leed.

 

Hardvocht’ge Dood, waarom ten einde niet

Zijn werk gehoord dat God was opgedragen?

Kent gij de noten die zijn oogen zagen?

 

Of hebt gij ’t ongeschreven contrapunt,

Het juub’lende, de menschen niet gegund,

Die vreugd in tranen slijten voor verdriet?

 

Simon Vestdijk

Bach, Kunst der Fuge door Menno van Delft, klavecimbel

http://www.youtube.com/watch?v=CNUIHXtoFq0

*** 

 

MOZART 

 

Stralend venster naar de wereld open:

tegen een italiaanschen hemel

Ziet men minnenden en dichters loopen,

Boomen bloesemen, het zacht gewemel

 

Van de tuinen waar de danseressen

Buigen na hun ranke menuetten

- lichte fluiten, lichte castagnetten –

Onder  rouw van edele cypressen.

 

Pages met een windhond, al de vrouwen

In wier schoot Don Juan heeft gesluimerd

Houdt dit landschap in zijn zondoormijmerd

park of ridderlijke hofgebouwen.

 

Kloosterklokken zingen hun begroeting,

In den avond, mystische koralen;

Tusschen kinderen en nachtegalen

Vieren dood en leven hun ontmoeting

 

Theun de Vries

 

*** 

 

MOZART 

 

Het vroege zonlicht trilt in de cypressen,

Drijft als een blonde schaduw over ’t gras

En stroomt, huiv’rend in ’t hooge vensterglas,

In ’t blank boudoir der grijzende comtesse.

 

Dezelfde dag moest steeds opnieuw gebeuren,

- hoor den gekooiden vogel boven haar –

Weer buigt haar witgepoederd kapsel naar

’t Borduurwerk van verguld en bonte kleuren.

 

Op ’t zelfde uur wordt iemand ingelaten

Die zwijgend buigt en voor ’t klavier zich zet,

En uit het oude hart van ’t zwak spinet

Waait de verwelkte geur van een sonate.

 

Zij volgt zijn handen langs de gele toetsen,

- de thema’s  keeren telkens weer terug –

En ziet door ’t zijraam de oprijlaan, de brug,

De wandelaars, de miniature koetsen.

 

Martinus Nijhoff 

 

*** 

 

EINE KLEINE NACHTMUSIK 

 

Terwijl hij onder den vleugel sliep

Alsof geen morgen hem meer riep

Begonnen zacht op ’t wit en zwart

Van ’t doodstil glanzend mechaniek

De snelle maten  van het lied

Dat in zichzelf verzonken  sliep,

Dat in zichzelf verzonken zag

Naar wie het riep

Met klare, jubelende kracht.

 

Haastig en diep gelukkig schiep

Mozart zijn kleine nachtmuziek.

 

Gerrit  Achterberg

Mozart, Eine kleine Nachtmusik, Wiener Philharmoniker, Karl Böhm

http://www.youtube.com/watch?v=nPbxIT9W1AY

*** 

 

SCHUBERT

 

Messe  es-dur

 

Schrijf maar af

Dit gedicht

Loop maar door

Deze tijd

Zing maar uit

Deze mis

 

Het schikken naar

Het bang zijn voor

Het wachten op

 

Schrijf maar

Schrijf mij

Maar

Af

 

Wim Hazeu

Schubert, Messe in ES

http://www.youtube.com/watch?v=vvRpzrl40WA 

*** 

 

BRUCKNER

 

Een groot verdriet in ’t ernstige profiel

Dat neerwaarts kijkt, en machtelooze handen.

Maar als hij riep, dan daverden de landen

En was ’t alsof een vuist op tafel viel.

 

Wij moeten met den brand der weerld verbranden,

Leven moet ondergaan naar ’t God geviel –

De breede vleugels van een menschenziel

Vliegen zich stuk tegen de harde wanden.

 

’s  Nachts kijken oogen waar het donker scheurt,

Stemmen verwaaien wirwar door de boomen,

Een man ligt plat in ’t natte gras en schreit,

 

Maar glimlacht als de horizon weer kleurt:

Hij ziet een dag over zijn moeheid komen,

Een nieuwen dag, een nieuwen dag van strijd.

 

Martinus Nijhoff

 

*** 

 

DIEPENBROCK

 

Duitsch bloed kreeg stem en zong latijn,

En schiep, in hartstochten bezonken,

In aardsche kuischheid hemeldronken,

In teederheid verscherpt tot pijn,

 

Een taal, die zelf muziek ging zijn,

Doordat er echo’s in weerklonken

Van een muziek, hem meegeschonken

Als waterkruik in de woestijn.

 

Maar waar kwam deze weer vandaan?

Waar was de wereld-melodie

Die hij vertolken moest ontstaan?

 

Diep in vogels en menschen die

Samen zingen, ving harmonie,

Ving op  aarde de hemel aan.

 

Martinus  Nijhoff 

 

*** 

 

MOZART 

 

Dat je

Niet aflaat te zingen in

Deze vriesnacht

 

Machine van muziek

Kind onder de soldaten

Spotvogel met de dood 

 

tijdens het schandaal van de dood

(niet aflatende executies)

 

Tijdens de afmattende tijd

(dom broertje van doodgaan)

 

Aan de boorden van het water

Lijkenlucht

Eeuwige jachtvelden

Bouwvallen van claude lorrain

 

Dat je niet aflaat

Wie ben je

 

Folterend met schoonheid

Onder de krankzinnige slinger

Van het uur 

 

Jozef Eijckmans

 

*** 

 

AAN BEETHOVEN

 

Wil mij de weg nu wijzen

Naar de eenzame dood.

Leer mij eenzaam vergrijzen,

Sneeuw maak mij blank en groot.

Laat mij in liedren rijzen

Tot waar de vogel vlood,

Om de muzen te spijzen

Met hoge paradijzen

In avondrood.

 

Doe mij het lied geloven

Dat aan mijn keel ontspringt.

Komt men het kwaad te boven

Dat ons benauwd omringt?

Spreek, spreek tot mij, de dove

Die naar het zwijgen dingt.

Doe mij opnieuw geloven

In de gewijde hoven

Waar ’t  water zingt.

 

Gerrit den Brabander

 

*** 

 

CLARA  HASKIL

 

Gebracht langs donkervlietende

Rivieren, langs ravijnen

Van brokkelig gesteente

Naar de eindelijke weiden van de rust.

De beek spreekt in zichzelve, gentianen

Dragen de droppels op het ernstig blauw,

Varens zijn nog gefronst.

En steeds het prevelen, prevelen van water.

- Zijt gij daar, die op aarde naast mij was?

O liefste, liefste, hoe aanzie ik thans

Uw eigen staat, en weet ik wie ik zelve

Mag zijn.  -  Herken het tekenschrift

Der vlinders en der purperen honingmerken:

Strofen op aarde onontraadselbaar.

Dit is het, wat wij nimmer uit te spreken

Vermochten, wat thans op de lippen ligt

Van zelve.

Hoor, het water vraagt

Dat wij nog zwijgen, want de wind heft aan,

Vlagen van snaren, ruisend, en daarachter

Een donker stromen, waar de oorsprong

Verholen is.

 

Ida Gerhardt

 

Clara Haskil

http://www.youtube.com/watch?v=LnGESYbafCs

 THERE  IS SWEET  MUSIC

 

There is sweet music here that softer falls

Than petals from blown roses on the grass,

Or night-dews on still waters between walls

Of shadowy granite, in a gleaming pass;

Music that gentlier on the spirit lies,

Than tir'd eyelids upon tir'd eyes;

Music that brings sweet sleep down from the blissful skies.

Here are cool mosses deep,

And thro' the moss the ivies creep,

And in the stream the long-leaved flowers weep,

And from the craggy ledge the poppy hangs in sleep.

Lord Alfred Tennyson (1809-1892)

Uit: Poems

 

*** 

 

If music be the food of love,

Sing on till I am fill'd with joy;

For then my list'ning soul you move

To pleasures that can never cloy.

Your eyes, your mien, your tongue declare

That you are music ev'rywhere.

 

Pleasures invade both eye and ear,

So fierce the transports are, they wound,

And all my senses feasted are,

Tho' yet the treat is only sound,

Sure I must perish by your charms,

Unless you save me in your arms.

 

Colonel Henry Heveningham (1651-1700)

Purcell, If music be the food of love

http://www.youtube.com/watch?v=2sWOWHqw18U

*** 

 

TO  MUSIC TO BECALM HIS FEVER

Charm me asleep, and melt me so

With thy delicious numbers,

That, being ravish'd, hence I go

Away in easy slumbers.

Ease my sick head,

And make my bed,

Thou power that canst sever

From me this ill,

And quickly still,

Though thou not kill

My fever.

Thou sweetly canst convert the same

From a consuming fire

Into a gentle licking flame,

And make it thus expire.

Then make me weep

My pains asleep;

And give me such reposes

That I, poor I,

May think thereby

I live and die

'Mongst roses.

Fall on me like a silent dew,

Or like those maiden showers

Which, by the peep of day, do strew

A baptism o'er the flowers

Melt, melt my pains

With thy soft strains;

That, having ease me given,

With full delight

I leave this light,

And take my flight

[For] Heaven.

 

Robert  Herrick(1591-1674)

 

*** 

MUSIC  FOR  A  WHILE

Music for a while

Shall all your cares beguile:

Wond'ring how your pains were eas'd

And disdaining to be pleas'd

Till Alecto free the dead

From their eternal bands,

Till the snakes drop from her head,

And the whip from out her hands.

 

John Dryden (1631-1700)

Purcell, Music for a while, Philippe Jaroussky

 http://www.youtube.com/watch?v=bwVCdyiTVHk

 ***

Music, when soft voices die, 

Vibrates in the memory;

Odours, when sweet violets sicken,

Live within the sense they quicken.

Rose leaves, when the rose is dead,

Are heaped for the belovèd's bed;

And so [thy] thoughts, when thou art gone,

Love itself shall slumber on.

 

Percy Bysshe Shelley (1792-1822)

 

Uit : Posthumous Poems (1824)

 

 ***

 

When music sounds, gone is the earth I know,

And all her lovely things even lovelier grow;

Her flowers in vision flame, her forest trees

Lift burdened branches, stilled with ecstasies.

When music sounds, out of the water rise

Naiads whose beauty dims my waking eyes,

Rapt in strange dreams burns each enchanted face,

With solemn echoing stirs their dwelling-place.

When music sounds, all that I was I am

Ere to this haunt of brooding dust I came;

And from Time's woods break into distant song

The swift-winged hours, as I hasten along.

 

Walter de la Mare (1873-1956)

Uit : The Sunken Garden and Other Poems  (1917)

 

 ***

Art thou troubled? Music will calm thee

Art thou weary? Rest shall be thine

Music, source of all gladness heals thy sadness at her shrine.

Music, music ever divine.

Music, music calleth with voice divine.

When the welcome spring is smiling,

all the earth with flow'rs beguiling after winter's dreary reign,

sweetest music doth attend her,

heavenly harmonies doth lend her,

chanting praises in her train.

 

 Anoniem

 

*** 

Music to hear, why hear'st thou music sadly?

Sweets with sweets war not, joy delights in joy.

Why lovest thou that which thou receivest not gladly,

Or else receivest with pleasure thine annoy?

If the true concord of well-tunèd sounds,

By unions married, do offend thine ear,

They do but sweetly chide thee, who confounds

In singleness the parts that thou shouldst bear.

Mark how one string, sweet husband to another,

Strikes each in each by mutual ordering,

Resembling sire and child and happy mother,

Who, all in one, one pleasing note do sing.

Whose speechless song, being many, seeming one,

Sings this to thee: "Thou single wilt prove none."

 

William Shakespeare  (1564-1616)

 

 

Uit : Sonnets


 Die Dame und das Grammophon

 

 

 

            Einmal, in der Sommerfrische,

            Stand auf einem Gasthaustische

            Schön poliert ein Grammophon,

            Dieses hatte Menschenton.

 

            Prächtig schrie sein Blechzylinder.

            Solches lockt zuerst die Kinder,

            Doch auch Damen ist Geschrei

            Nicht so gänzlich Einerlei.

 

            Manche stand mit langem Halse

            An dem Trichter und der Walze.

            Denn nicht Jeder sieht gleich, wie

            Vor sich geht die Melodie.

 

            Keiner glaubt von diesem Dinge,

            Daß es Stimmen fertig bringe.

            Niemand gar vermutet hätt',

            In dem Dinge ein Quartett.

 

            Ist 'ne Nummer abgelaufen,

            Darf man sich 'ne andere kaufen.

            Und weil es die Walze kann,

            Kommt auch ein Tenor daran.

 

             Der Tenor brüllt aus dem Trichter,

            Und verzückt sind die Gesichter.

            Manche Dam' hätt's gern heraus,

            Wie sieht der Tenor wohl aus!

 

            Und mein Gott, wer hätt's erwartet!

            Schicksale sind abgekartet!

            Eine Dame – das kommt vor –

            Wird besessen vom Tenor.

 

            Ach, er singt so unverfroren

            Sich ins Herz ihr und die Ohren.

            Aus der Walze, die sich schiebt,

            Singt ein Mann, den's nicht mehr gibt.

 

            Ihn, der einst hineingeschrieen,

            Möcht' die Dame an sich ziehen;

            Und die Dam', mit einem Wort,

            Geht nicht mehr vom Trichter fort.

 

            Ach, total tut sie erwarmen,

            Möcht' den Trichter fest umarmen.

            Endlich kauft sies Grammophon.

            Hätt' sie nur was mehr davon!

 

            Aber ich darf's nicht verhehlen,

            Sie tat nur die Nachbarn quälen.

            Kaum kam der Tenor ins Haus,

            Stirbt ein jedes Stockwerk aus.

 

            Und auch sie wär' dran gestorben,

            Wärs Gehör nicht erst verdorben.

            Jetzt ihr's nicht mehr schaden kann,

           Denn sie wurde taub daran

           Doch weil sie nicht blind, die Tauben,

            Schraubt sie weiter an der Schrauben,

           Schont auch gar nicht den Tenor,

            Bis er seine Stimm' verlor.

 

            Wenn sich auch die Walzen drehen,

            Kein Tenor tut mehr entstehen;

            Denn das Grammophon, das hat

            Endlich mal die Sache satt.

 

            Nur die Dam' ist noch vorhanden.

            Und nach Jahren noch, da fanden

            Wir sie an dem Grammophon

            Horchend und verzückt davon.

 

            Keiner könnt' es ihr beibringen,

            Daß die Walzen nicht mehr singen.

            Trotz sie taub auf jedem Ohr,            

            Hört sie heut' noch den Tenor.

 

Max Dauthendey (1867-1918)

 

Uit : Neun Pariser Moritaten

 

Verklärte Nacht

 

 

 

Zwei Menschen gehn durch kahlen, kalten Hain;

 

der Mond läuft mit, sie schaun hinein.

 

Der Mond läuft über hohe Eichen,

 

kein Wölkchen trübt das Himmelslicht,

 

in das die schwarzen Zacken reichen.

 

Die Stimme eines Weibes spricht:

 

 

 

Ich trag ein Kind, und nit von dir,

 

ich geh in Sünde neben dir.

 

Ich hab mich schwer an mir vergangen;

 

ich glaubte nicht mehr an ein Glück

 

und hatte doch ein schwer Verlangen

 

nach Lebensfrucht, nach Mutterglück

 

und Pflicht – da hab ich mich erfrecht,

 

da ließ ich schaudernd mein Geschlecht

 

von einem fremden Mann umfangen

 

und hab mich noch dafür gesegnet.

 

Nun hat das Leben sich gerächt,

 

nun bin ich dir, o dir begegnet.

 

 

 

Sie geht mit ungelenkem Schritt,

 

sie schaut empor, der Mond läuft mit;

 

ihr dunkler Blick ertrinkt in Licht.

 

Die Stimme eines Mannes spricht:

 

 

 

Das Kind, das du empfangen hast,

 

sei deiner Seele keine Last,

 

o sieh, wie klar das Weltall schimmert!

 

Es ist ein Glanz um Alles her,

 

du treibst mit mir auf kaltem Meer,

 

doch eine eigne Wärme flimmert

 

von dir in mich, von mir in dich;

 

die wird das fremde Kind verklären,

 

du wirst es mir, von mir gebären,

 

du hast den Glanz in mich gebracht,

 

du hast mich selbst zum Kind gemacht.

 

 

 

Er faßt sie um die starken Hüften,

 

ihr Atem mischt sich in den Lüften,

 

zwei Menschen gehn durch hohe, helle Nacht.

 

Richard Fedor Leopold Dehmel (1863-1920)

 

Uit : Weib und Welt

Schönberg, Verklärte Nacht, Boulez

http://www.youtube.com/watch?v=U-pVz2LTakM

 

 

*** 

 

 

 

 

 

                          AUF  DIE  MUSIK

 

 

 

 

 

Ode.

 

 

 

                Auf, rühret eüch ihr muntern Saiten,

 

        Und flammet meine Geister an,

 

        Damit ich eüern Trefflichkeiten,

 

        Ein würdigs Opfer bringen kan!

 

        Wer ist der nicht in Wollust schwimme,

 

        Wenn eüer himmlisches Gestimme

 

        Durch unsrer Sinnen Tiefen bricht?

 

        Ihr spielet schon; Ich bin entzücket.

 

        Wo werd ich von eüch hingerücket?

 

        Welch eine Regung fühl ich nicht!

 

 

 

                So wie die Königinn der Büsche,

 

        Wenn sie des Frühlings Anmuht fühlt,

 

        Mit Wundervollem Tohngemische

 

        Durch die erfreüten Lüfte spielt:

 

        So steiget ihr und sinket wieder.

 

        Bald lasset ihr eüch sanfte nider;

 

        Bald stürmet ihr mit Macht herbey.

 

        Ihr spielet streng. Ihr spielet schöne

 

        Ihr mischet eüre Zaubertöhne

 

        Mit tausendfacher Schmeicheley.

 

 

 

                So lernen wir durch Lust und Grausen,

 

         Wie kräftig eüre Züge seyn.

 

        Bald kömmt ein lieblich-sanftes Sausen,

 

        Und wieget uns in Wollust ein.

 

        Bald werden wir von eüerm Schallen

 

        Mit Furcht und Schrecken überfallen;

 

        Bald rühret ihr uns Geist und Muht;

 

        Und bald so fügt es eüer Wille,

 

        Daß unter einer holden Stille

 

        Der Sturm der Sinnen wieder ruht.

 

 

 

                Drum bleiben eüre werten Spiele

 

        Das beste Labsal unsrer Brust.

 

        Sie wirken in uns ein Gefühle

 

        Von jenes Paradises Lust.

 

        Ermuntert eüch, gepriesne Saiten!

 

        Verdoppelt eüre Lieblichkeiten,

 

        Womit ihr Herz und Sinne zwingt!

 

        Wie aber? hör ich nicht Climenen

 

        Mit ihrer Stimme Wundertöhnen?

 

        Ihr Saiten schweigt! Climene singt.

 

 

 

Carl Friedrich Drollinger (1688-1742)

 

Uit : Vermischte Gedichte

 

 

 

                   

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

               SÄNGERLEBEN

 

 

 

 

 

            Singen kann ich nicht wie du

 

            Und wie ich nicht der und jener,

 

            Kannst du's besser, sing frisch zu!

 

            Andre singen wieder schöner,

 

            Droben an dem Himmelstor

 

            Wird's ein wunderbarer Chor.

 

 

 

***

 

 

 

 

 

Josef von Eichendorff (1788-1857)

 

Uit : Gedichte

 

 

 

            DER  IRRE  SPIELMANN

 

 

 

    Aus stiller Kindheit unschuldiger Hut

 

    Trieb mich der tolle, frevelnde Mut.

 

    Seit ich da draußen so frei nun bin,

 

    Find ich nicht wieder nach Hause mich hin.

 

 

 

    Durchs Leben jag ich manch trügrisch Bild,

 

    Wer ist der Jäger da? wer ist das Wild?

 

    Es pfeift der Wind mir schneidend durchs Haar,

 

    Ach Welt, wie bist du so kalt und klar!

 

 

 

    Du frommes Kindlein im stillen Haus,

 

    Schau nicht so lüstern zum Fenster hinaus!

 

    Frag mich nicht, Kindlein, woher und wohin?

 

    Weiß ich doch selber nicht, wo ich bin!

 

 

 

    Von Sünde und Reue zerrissen die Brust,

 

    Wie rasend in verzweifelter Lust,

 

    Brech ich im Fluge mir Blumen zum Strauß,

 

    Wird doch kein fröhlicher Kranz daraus! –

 

 

 

    Ich möcht in den tiefsten Wald wohl hinein,

 

    Recht aus der Brust den Jammer zu schrein,

 

    Ich möchte reiten ans Ende der Welt,

 

    Wo der Mond und die Sonne hinunterfällt.

 

 

 

Wo schwindelnd beginnt die Ewigkeit,

 

    Wie ein Meer, so erschrecklich still und weit,

 

    Da sinken all Ström und Segel hinein,

 

    Da wird es wohl endlich auch ruhig sein.

 

 

 

Joseph von Eichendorf (1788-1857)

 

Uit :Gedichte (uitgave 1841)

 

 

 

*** 

 

 

 

                    INTERMEZZO

 

 

 

 

 

            Dein Bildnis wunderselig

 

            Hab ich im Herzensgrund,

 

            Das sieht so frisch und fröhlich

 

          Mich an zu jeder Stund.

 

 

 

            Mein Herz still in sich singet

            Ein altes, schönes Lied,

            Das in die Luft sich schwinget

            Und zu dir eilig zieht.

 

 

 

Joseph von Eichendorf (1788-1857)

 

Uit :Gedichte (uitgave 1841)

 

Schumann, Dein Bildnis, Dietrich Fischer-Diskau

http://www.youtube.com/watch?v=moW1p7aoDco

 

***  

 

 

 

                        INTERMEZZO

 

 

 

            Wohl vor lauter Sinnen, Singen

 

            Kommen wir nicht recht zum Leben;

 

            Wieder ohne rechtes Leben

 

            Muß zu Ende gehn das Singen;

 

            Ging zu Ende dann das Singen:

 

            Mögen wir auch nicht länger leben.

 

 

 

Joseph von Eichendorf (1788-1857)

 

Uit :Gedichte (uitgave 1841)

 

 

 

***  

 

 

 

                  AN  EINE   TÄNZERIN

 

 

 

 

 

            Kastagnetten lustig schwingen

 

            Seh ich dich, du zierlich Kind!

 

            Mit der Locken schwarzen Ringen

 

            Spielt der sommerlaue Wind.

 

            Künstlich regst du schöne Glieder,

 

            Glühend-wild,

 

            Zärtlich-mild

 

            Tauchest in Musik du nieder

 

            Und die Woge hebt dich wieder.

 

 

 

            Warum sind so blaß die Wangen,

 

            Dunkelfeucht der Augen Glanz,

 

            Und ein heimliches Verlangen

 

            Schimmert glühend durch den Tanz?

 

            Schalkhaft lockend schaust du nieder,

 

            Liebesnacht

 

            Süß erwacht,

 

            Wollüstig erklingen Lieder –

 

            Schlag nicht so die Augen nieder!

 

 

 

            Wecke nicht die Zauberlieder

 

            In der dunklen Tiefe Schoß,

 

            Selbst verzaubert sinkst du nieder,

 

            Und sie lassen dich nicht los.

 

 

 

             Tödlich schlingt sich um die Glieder

 

            Sündlich Glühn,

 

            Und verblühn

 

            Müssen Schönheit, Tanz und Lieder,

 

            Ach, ich kenne dich nicht wieder!

 

 

 

Joseph von Eichendorf (1788-1857)

 

Uit :Gedichte (uitgave 1841)

 

 

 

***  

 

 

 

                    DIE   MUSIKANTIN

 

 

 

            Schwirrend Tamburin, dich schwing ich,

 

            Doch mein Herz ist weit von hier.

 

 

 

            Tamburin, ach könntst du's wissen,

 

            Wie mein Herz von Schmerz zerrissen,

 

            Deine Klänge würden müssen

 

            Weinen um mein Leid mit mir.

 

 

 

            Weil das Herz mir will zerspringen,

 

            Laß ich hell die Schellen klingen,

 

            Die Gedanken zu versingen

 

            Aus des Herzens Grunde mir.

 

 

 

            Schöne Herren, tief im Herzen

 

            Fühl ich immer neu die Schmerzen,

 

            Wie ein Angstruf ist mein Scherzen,

 

            Denn mein Herz ist weit von hier.

 

 

 

Joseph von Eichendorf (1788-1857)

 

Uit :Gedichte (uitgave 1841)

 

 

 

 

 

***    

 

 

 

                          BEETHOVEN

 

 

 

Es traf mein Ohr ein Machtposaunenton,

 

Ich sprang zu dem, was meine Sinne hörten:

 

Es war, als wenn wo Saurushirsche röhrten,

 

Es war so seltsamgroßer Grollerton –

 

    Da stand Er! stand ein Mann auf höchster Spitze!

 

Da blies Er, mächtig, mächtig wie voll Zorn

 

Vom lichtgehüllten Wolkendonnersitze, –

 

    Mein Hirn war ob des Wunders ganz verworrn –

 

    Ich lag mit offnem Munde

 

    Am tiefen, tiefen Grunde –

 

Der Ton noch dicker quoll und schwoll und schwoll:

 

Mein Grund fing langsam an zu wanken,

 

Der Wolkenmensch dort oben blies wie toll,

 

Ein Zittern hob des Berges Flanken

 

    Und schwarze Wolken krallten sich hochoben fest

 

Und Sturm begann am Fels zu wühlen,

 

Als wollte er den Mann

 

Von seiner Riesenkanzel spülen,

 

Und alles Licht ward jäh vom Dunkel fortgepreßt,

 

Und drohend rührten sich die Donnertrommeln –

 

    Doch fest stand hoch der Weltentöneschichter:

 

    Er brüllte rasendlauter durch den Trichter –

 

Noch grauser schwoll das finstre Rommeln –

 

    Der Riese aber blies –

 

 

 

Da brach am Berg der erste Donnerkrach,

 

Und Ein Blitz sprang ihm nach

 

    Und hieb

 

    Den Mann vom Felsen!

 

Die Tuba sprang

 

Der Himmel sprang

 

Das Allgeschrei in Nacht ertrank – –

 

    Ich weiß nicht mehr, wo alles blieb.

 

 

 

Gerrit Engelke (1890-1918)

 

Uit : Rhythmus des neuen Europas

 

 

 

 

 

***  

 

 

 

 

 

                          EIN   HARFENKLANG

 

 

 

 

 

    Der Wind, im dunklen Laube wühlend, bringt

 

    Zu mir den Ruf der wachen Nachtigallen:

 

    Dazwischen: welch ein Ton? Ein Fremdes singt.

 

    Woher die Stimmen, die bald sacht,

 

    Bald schwer aufklingen aus der Nacht

 

    Und jetzt wie in sich selbst verhallen?

 

    Der weiße Apfelzweig,

 

    Der sich vor meinem offnen Fenster wiegt,

 

    Ans Glas die feuchten Blüten schmiegt,

 

    Glänzt märchenhaft im Vollmondlicht,

 

    Und heilig schimmern Büsche, Beet und Steig,

 

    Mein Blick ist fassungslos geweitet:

 

 

 

    O welches hohe Fest ist hier bereitet

 

    Den feinen Seelen, die in Träumen leben

 

    Und unter jedem leisen Ton erbeben,

 

    Der von der Harfe der Gottheit klingt und kündet,

 

    Daß sie noch immer

 

    Zum alten Spiel die fleißigen Finger ründet

 

    Und noch zu Ende nicht ihr Lied gebracht.

 

    Sie endets nimmer,

 

    Horch, welch ein Klang der Liebe durch die Nacht!

 

 

 

Gustav Falke ( 1853-1916)

 

Uit : Ausgewählte Gedichte

 

 

 

***   

 

 

 

 

 

 

 

                   AUS  DEM  TAKT

 

 

 

 

 

 

 

        Mein Weib und all mein holder Kreis,

 

        Mein Kind und all mein lachend Glück.

 

        Ich rühre an die Saite leis,

 

        Wie hell klingt es zurück.

 

 

 

        Nur manchmal, wenn von ferne ich

 

        Die großen Ströme rauschen höre,

 

        Wenn sich der vollern Lebenschöre

 

        Ein Ton in meine Stille schlich,

 

        Schrei laut ich auf und hebe Klag:

 

        Mehr Licht, mehr Licht, nur einen Tag!

 

 

 

        Und blutend leg ich, abgewandt,

 

        Mein Herz in eure Liebeshand,

 

        Bis es von aller Angst entbunden

 

        Und wieder seinen Takt gefunden,

 

        Den Gleichtakt zwischen Wunsch und Pflicht.

 

        Herddämmerglück, Herddämmerlicht.

 

 

 

Gustav Falke ( 1853-1916)

 

Uit : Ausgewählte Gedichte

 

 

 

***  

 

 

 

 

 

 

 

                           MUSIK

 

 

 

            Eine Musik lieb ich mehr

 

            Als die schönste der größten Meister.

 

            Täglich klingt sie um mich her,

 

            Klingt täglich lauter und dreister.

 

 

 

            Ich liebe sie sehr, und doch, es gibt

 

            Stunden, da muß ich sie schelten,

 

            Dann ist für die, die das Herz so liebt,

 

            Ein Donnerwetter nicht selten.

 

 

 

            Da schweigt sie wohl erschrocken still,

 

            Doch dauert die Pause nicht lange,

 

            Und wenn ich der Ruhe mich freuen will,

 

            Ist sie wieder im besten Gange.

 

 

 

            Zuletzt geb ich mich doch darein

 

            Und lache: laß klingen, laß klingen!

 

            Und hör durch des Hauses Sonnenschein

 

            Vier Kinderfüße springen.

 

 

 

Gustav Falke ( 1853-1916)

 

Uit : Ausgewählte Gedichte

 

 

 

 

 

               DIE   ZIERLICHE   GEIGE

 

 

 

 

 

                Ein klapperdürrer Fiedelmann

 

                Stand unter einem Baume

 

                Und setzte seine Geige an

 

                Und geigte wie im Traume

 

                Und sang ein leises Zwitscherlied,

 

                Das rührte an die Äste,

 

                Und als der letzte Ton verschied,

 

                Da starb ein Spatz im Neste.

 

 

 

                Der klapperdürre Fiedelmann

 

                Stand unter trocknem Kranze

 

                Und setzte seine Geige an

 

                Und geigte flott zum Tanze

 

                Und geigte flott zum Erntebier,

 

                Wo Rock und Schürze fliegen,

 

                Ein letzter Triller, zart und zier,

 

                Da muß die Großmagd liegen.

 

 

 

                Und wieder stand der Fiedelmann

 

                Stocksteif vorm Pastorate

 

                Und setzte seine Geige an

 

                Zur geistlichen Sonate.

 

                Ein rührend Religioso sang

 

                Von allen Himmelsschauern,

 

 

 

                 Ein schluchzender Morendogang –

 

                Wer predigt nun den Bauern?

 

 

 

                Dann stand der fleißige Fiedelmann

 

                Wohl auf der Herrendiele

 

                Und setzte seine Geige an

 

                Zu raschem, scharfem Spiele.

 

                Das klang halb wie ein Trinklied froh,

 

                Halb wie ein Sturm auf Schanzen,

 

                Ein kurzes, keckes Tremolo,

 

                Da muß der Schloßherr tanzen.

 

 

 

                Und neulich stand der Fiedelmann

 

                Auch vor des Schulzen Kammer

 

                Und setzte seine Geige an

 

                Und sang wie eine Ammer

 

                Und sang und sang den ganzen Tag

 

                Und sang vor tauben Ohren,

 

                An dem, der da im Fieber lag,

 

                Schien jede Kunst verloren.

 

 

 

                Da trat er dicht ans Bettgestell,

 

                Hub wütend an zu kratzen,

 

                Doch statt des Kranken Trommelfell

 

                Mußt ihm die Quinte platzen.

 

                Erbost schlug er sein Saitenspiel

 

                Aufs Haupt dem zähen Recken,

 

 

 

                 Die Geige in zwei Stücke fiel,

 

                Der Schulze starb vor Schrecken.

 

 

 

                Der klapperdürre Fiedelmann,

 

                Da hockt er nun am Rande

 

                Und leimt sein Zeug, so gut er kann,

 

                Flickt Saiten, Steg und Bande

 

                Und brummt, das hat man nun davon,

 

                Dem spielt ich zu manierlich,

 

                Jetzt lern ich Baß und Bombardon,

 

                Die Geige ist zu zierlich.

 

 

 

Gustav Falke ( 1853-1916)

 

Uit : Ausgewählte Gedichte

 

 

 

 

 

*** 

 

 

 

              DER  ALTE  MUSIKANT

 

 

 

(Aus einer Novelle)

 

 

 

            Jung, in den hohen Spielmannsorden

 

            Trat ein ich, weil es mir gefiel,

 

            Nun »alter Musikant« geworden,

 

            Zieh' ich umher mit meinem Spiel.

 

 

 

            Um schweift mein Aug', um geht der Teller,

 

            Ein Scherflein, zögernd, fällt hinein,

 

            Ich nehme meinen Beifalls-Heller

 

            Und muß es noch zufrieden sein.

 

 

 

            Ach, hingeschwundne junge Tage,

 

            Nie wieder kehrt ihr mir zurück, –

 

            Und doch an Frau Fortunas Schlage,

 

            So fruchtlos Bitten auch und Klage,

 

            Harr' ich noch immer auf mein Glück.

 

 

 

Theodor Fontane (1819-1898)

 

Uit : Gedichte (1898)

 

 

 

*** 

 

 

 

                          PUBLIKUM

 

 

 

            Das Publikum ist eine einfache Frau,

 

            Bourgeoishaft, eitel und wichtig,

 

            Und folgt man, wenn sie spricht, genau,

 

            So spricht sie nicht mal richtig.

 

 

 

            Eine einfache Frau, doch rosig und frisch,

 

            Und ihre Juwelen blitzen,

 

            Und sie lacht und führt einen guten Tisch,

 

            Und es möchte sie jeder besitzen.

 

 

 

Theodor Fontane (1819-1898)

 

Uit : Gedichte (1898)

 

 

 

***  

 

 

 

                 LUREN-KONZERT 

 

 

 

    In Kopenhagen, groß und gesperrt,

 

    Am Saal-Eingange stand: Luren-Konzert.

 

 

 

    Und an meinen Gastfreund jener Tage

 

    Richte voll Neugier ich die Frage:

 

    »Sage, was meint das? Bis Fausts Lemuren

 

    Reicht es gerade. Doch was sind Luren?«

 

 

 

    »Luren, in Tagen der Goten und Geten,

 

    Hießen unsre Nordlands-Trompeten,

 

    Hörner waren's, von sieben Fuß Länge,

 

    Schlachtruf waren ihre Klänge,

 

    Die Luren, lange vor Gorm dem Alten,

 

    Übers Moor und über die Heide schallten ...

 

 

 

        Wo der Steindamm sich hinzieht, stieben die Funken,

 

        In den Sumpf ist Roß und Troß versunken,

 

        Und versunken unter die Binsen und Gräser

 

        Waren zuletzt auch die Lurenbläser.

 

        Da lagen sie. Bis zu zweitausend Jahren

 

        Sind Nebel und Wind drüber hingefahren,

 

        Eines Tages aber grub man, und Schwert und Knauf

 

 

 

         Und die Luren auch stiegen wieder herauf,

 

        Herauf aus dem Moorgrund unterm Rasen,

 

        Und auf diesen Luren wird heute geblasen.«

 

 

 

    Ein tret' ich. Im Saal, an Estrad' und Wand,

 

    Sitzen schöne Frauen, die Fächer in Hand;

 

    Luftig die Kleider, kokett die Hüte,

 

    Vorn an der Brust eine Heidekrautblüte,

 

    So sitzen sie da; Lorgnon und Gläser

 

    Richten sich auf die Lurenbläser.

 

 

 

    Das sind ihrer drei. Blond-nordisch ihr Haar,

 

    Keiner über dreißig Jahr,

 

    An die Brüstung jetzt sind sie herangetreten,

 

    Hoch heben sie langsam ihre Trompeten,

 

    Und die Luren, so lang' in Tod gebunden,

 

    Haben aufs neue Leben gefunden.

 

 

 

    Es fallen die Schwerter, es klappen die Schilde,

 

    Walküren jagen, es jagt Brunhilde,

 

    Von der Toten hochaufgetürmtem Wall

 

    Aufwärts geht es nach Walhall.

 

 

 

    Und nun verklingt es; die Köpfe geneigt,

 

    Lauscht noch alles, als alles schon schweigt.

 

    Draußen am Eingang, groß und gesperrt,

 

    Las ich noch einmal: Luren-Konzert.

 

 

 

 

 

Theodor Fontane (1819-1898)

 

Uit : Gedichte (1898)

 

 

 

*** 

 

 

 

                      FELDMUSIK

 

 

 

        Der frische Nord fegt übern Rhein,

 

        Die Flocken und die Schloßen treiben,

 

        Vom Dache klirrt herab der Stein,

 

        Und zitternd rühren sich die Scheiben.

 

        Nun ist es Zeit, nun ans Klavier!

 

        Vor dir am Flügel will ich knien –

 

        Du aber sende lächelnd mir

 

        All deine mut'gen Melodien!

 

 

 

        Laß brausen sie heran im Takt

 

        Die Klänge all, von denen jeder

 

        Den Arm mir wie ein Werber packt,

 

        Und auf den Hut mir steckt die Feder;

 

        Ein Schwert mir in die Rechte preßt,

 

        Ein blitzend Schwert, und lauten Schalles

 

        In sein Gebraus mich jubelnd läßt:

 

        Deutschland und Freiheit über alles!

 

 

 

        Musik, Musik! – o schmettre fort!

 

        Frisch auf, Musik von deutschen Meistern!

 

        Auch wer ins Feld zieht mit dem Wort,

 

        Läßt sich von Tönen gern begeistern!

 

        Drum immerzu! – Noch ein Gedicht

 

        Von deinem göttlichen Beethoven!

 

 

 

        Laß ich auch Banner fliegen nicht,

 

        Laß ich doch fliegen zorn'ge Strophen!

 

 

 

        Das ist die rechte Feldmusik,

 

        Geht ein Poet der Welt zu Leibe:

 

        Am eignen Herd ein mutig Stück,

 

        Gespielt von seinem lieben Weibe!

 

        Füllt kühnes Klingen ihm das Haus,

 

        Dann singt er doppelt freud'gen Schalles

 

        In Wetter und in Sturm hinaus:

 

        Deutschland und Freiheit über alles!

 

 

 

        St. Goar, Februar 1844.

 

 

 

        Ferdinand Freiligrath (1810-1876)

 

 

 

***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Musique

 

La musique souvent me prend comme une mer!
Vers ma pâle étoile,
Sous un plafond de brume ou dans un vaste éther,
Je mets à la voile;
 

La poitrine en avant et les poumons gonflés
Comme de la toile
J'escalade le dos des flots amoncelés
Que la nuit me voile;
 

Je sens vibrer en moi toutes les passions
D'un vaisseau qui souffre;
Le bon vent, la tempête et ses convulsions
 

Sur l'immense gouffre
Me bercent. D'autres fois, calme plat, grand miroir
De mon désespoir!
 

Charles Baudelaire

***

IL PIANTO
Allegri

 
Si dans mon cœur chrétien l’antique foi s’altère,
L’art reste encor debout, comme un marbre pieux
Que le soleil, tombé de la voûte des cieux,
Colore dans la nuit d’un reflet solitaire.

Ainsi, vieil Allegri, musicien austère,
Compositeur sacré des temps religieux,
Ton archet bien souvent me ramène aux saints lieux,
Adorer les pieds morts du sauveur de la terre.

Alors mon âme vaine et sans dévotion,
Mon âme par degrés prend de l’émotion,
Et monte avec tes chants au séjour des archanges :

Et mystique poète, au fond des cieux brûlants,
J’entends les bienheureux dans leurs vêtements blancs,
Chanter sur des luths d’or les divines louanges.

Auguste Barbier

Allegri, Miserere,  Tallis Scholars

http://www.youtube.com/watch?v=nKj1iK2WKS8


***


 
HARMONIE DU SOIR

Voici venir les temps où vibrant sur sa tige
Chaque fleur s’évapore ainsi qu’un encensoir ;
Les sons et les parfums tournent dans l’air du soir ;
Valse mélancolique et langoureux vertige !

Chaque fleur s’évapore ainsi qu’un encensoir ;
Le violon frémit comme un cœur qu’on afflige ;
Valse mélancolique et langoureux vertige !
est triste et beau comme un grand reposoir. [
108]

Le violon frémit comme un cœur qu’on afflige,
Un cœur tendre, qui hait le néant vaste et noir !
Le ciel est triste et beau comme un grand reposoir ;
Le soleil s’est noyé dans son sang qui se fige.

Un cœur tendre, qui hait le néant vaste et noir,
Du passé lumineux recueille tout vestige !
Le soleil s’est noyé dans son sang qui se fige.....
Ton souvenir en moi luit comme un ostensoir 

Charles Baudelaire

***

 
Waaraan het geluid van een cello doet denken

de cellist Widlund vertelde me dat
er in dit instrument iets huist - een stem
een al heel oude stem waarnaar je zoekt
als je speelt en die je herkent
als je haar vindt

misschien is het dat waarom ik moet denken
aan de oudste geluiden die ik ken, zoals
neuriën, zingen, kreunen, huilen

 en ook aan de kleuren van een woud in de herfst
alsof je het heimwee hoort van de cello
naar zijn plek van herkomst

Rutger Kopland

Uit: 'Wat water achterliet'

***


adagio sostenuto

ik speelde dagelijks sonates
en eenmaal zachter dan tevoren
terwijl ik dacht dat je 't niet kon horen
de Mondschein die jouw voorkeur had

je bracht het loodwit als een kuif op water
zodat de golfslag al maar wilder werd
en grauwe wolken leek te raken

nu rondden bleke handen het palet
je volle aandacht kreeg mijn spel
terwijl jouw fluitend hoortoestel
de slotmaat tergend overtroefde
riep je plots de componist bij naam

Alfred van Haskerland (1939)
Meander oktober 2000

Beethoven, Mondscheinsonate door Daniel Barenboim

http://www.youtube.com/watch?v=q5OaSju0qNc


***

De schalmei

Zeven zonen had moeder:
Allen heetten Peter,
Behalve Wanjka die Iwan heette.

Allen konden werken:
Eén was geitenhoeder,
Eén vlocht sandalen,
Eén zelfs bouwde kerken;
Maar Iwan die Wanjka heette
Wilde niet werken.

Op een steen in de zon gezeten
Bespeelde hij zijn schalmei.

"O, mijn lieve,
Mijn lustige,
Laat mij spelen
In de schaduw van mijn
Korte rustige vallei.
Laat andren werken,
Sandalen maken of kerken.
Wanjka heeft genoeg aan zijn schalmei."

Jan Jacob Slauerhoff
Uit de bundel: Serenade. Gedichten.
 

***
 

Luisterend naar de muziek...


Luisterend naar de muziek
die wij vroeger samen hoorden,
ruk ik aan mijn verdriet
als een hond aan een ketting.

Violen en fluiten zweven
een zilveren rag
over de afgrond
totdat de stilte
mij weer insluit.

Onder haar matglazen stolp
ontbrandt opnieuw
het geluidloze gevecht
tussen verwachting en wanhoop
om het niemandsland
van mijn bestaan.

Hanny Michaelis
Uit: Water uit de rots
Van Oorschot / 1957

***

Wals van kwart voor middernacht

Alsof zij iets zingen ging trilt de luit
en de lieve luit achterna
                                hinkepinkt de piano linkepoot linkepoot
Ik denk niet dat de luit iets zeggen zal
                               kwart vóór middernacht
al trilt - zij trilt toch? - de luit nu weer
Eer de luit daarover heeft gedacht
of zij zingen zal kwart vóór middernacht
is het lang reeds kwart na middernacht
Waarom trilt de luit dan zo
klokjekwart vóór middernacht
Wist maar iemand dat 
                           dat
                           trillen van de luit
Lieveke
dieveke
doderideine
do en deinen
De luit heeft zich bedacht
en zwijgt

Heb ik van dat trillen wel verwacht

Paul van Ostaijen 

 ***

Nachtelijke optocht

Taptoe oe oe taptoe
stapt al maar toe
zwart van de nacht dat dik drukt de stijve straat
    breekt licht logge lucht
    en muziekgeschetter

Licht van de laaiende lansen
    laaiende stap van de lichtende lansen
lansen van het laaiende licht
    dansende licht van de laaiende lansen
       dansend laaien van de lichtende lansen
laaiende   lansedans

Lansgekletter
muziekgeschetter
lichtende kadans 
          laaiende lansen 
          laaiende kadans van lichtende lansen 
          lichtend lucht kadans en dans van laaiende lansen
    kadans van laaiende lansedans
kadans    van    dans

Lichtende lampen 
  laaiende lampen
    licht van laaiende lampen
      dans van laaiende lampen
        kadans van lichtende lampen
          kadans van laaiende lampen
            dans van de lucht in waaiende lampen
              waaiende dans van de lucht in laaiende lampen
              laaiende kadans in de waaiende lampedans
    kadans van lampedans
licht van lampen

Lansgekletter
muziekgeschetter
    geschetter van klare klarinetten
        helder gekletter van klare klarinetten
        helder gekletter klarinettegeschetter
Stappen op straat
    stappen breken de straat
        stramme stappen breken de straat
horizontaal
vertikaal
vooral    diagonaal
    lampen lichte kadans
    klare klarinetten dansen in de lansedans 
    klarinetten lampen en lansedans
transparant

Taptoe
    oe oe
        taptoe


Paul van Ostaijen

uit: Nagelaten gedichten

***

Gedichten over muziek

 Jean Sibelius, opus 44
(ook mono afspeelbaar)

Triest, treurig en tragisch
klinkt het mechaniekje
van dit melancholiek muziekje.

Terwijl wij, als twee Finse zwanen,
blijven drijven
op de tonen van deze kleine fijne wals.

Terwijl de muggen in een zwarte zwerm
boven het zomerse muggenmeer zijn gekomen
en de tranen uit de bodem van het tranenmeer.

Hendrik Carette
(dit gedicht kreeg Leestafel
toegestuurd door Hendrik Carette)
             Sibelius, Valse Triste  Azskenazy

http://www.youtube.com/watch?v=Z7919jk9wFU

***

 De schalmei

 

Zeven zonen had moeder:
Allen heetten Peter,
Behalve Wanjka die Iwan heette.

Allen konden werken:
Eén was geitenhoeder,
Eén vlocht sandalen,
Eén zelfs bouwde kerken;
Maar Iwan die Wanjka heette
Wilde niet werken.

Op een steen in de zon gezeten
Bespeelde hij zijn schalmei.

"O, mijn lieve,
Mijn lustige,
Laat mij spelen
In de schaduw van mijn
Korte rustige vallei.
Laat andren werken,
Sandalen maken of kerken.
Wanjka heeft genoeg aan zijn schalmei."

Jan Jacob Slauerhoff
Uit de bundel: Serenade. Gedichten.
Amsterdam: The Halcyon Press 1930

 

 ***

 

 

Wals van kwart voor middernacht

Alsof zij iets zingen ging trilt de luit
en de lieve luit achterna
                                hinkepinkt de piano linkepoot linkepoot
Ik denk niet dat de luit iets zeggen zal
                               kwart vóór middernacht
al trilt - zij trilt toch? - de luit nu weer
Eer de luit daarover heeft gedacht
of zij zingen zal kwart vóór middernacht
is het lang reeds kwart na middernacht
Waarom trilt de luit dan zo
klokjekwart vóór middernacht
Wist maar iemand dat
                           dat
                           trillen van de luit
Lieveke
dieveke
doderideine
do en deinen
De luit heeft zich bedacht
en zwijgt

Heb ik van dat trillen wel verwacht

Paul van Ostaijen
uit: Verzamelde gedichten,
Uitgeverij Prometheus/Bert Bakker 1996

 

 ***

 

De muziek

Toen de vraag-krullen der cello's trager
bewogen en het hoofd van de violist
afstierf - laag en lager -
op het gevoelig lichaam der viool,
toen kwam er rust, -
en in dat zwijgend ogenblik
waart Gij, o God,
noch vrede, noch geluk,
maar verruk-
kelijke pijn,
verschrikkelijke lust.

Karel van den Oever (1879-1926)
Uit de bundel: Paviljoen (1927)

 
***

 

 

Fanfare-corps

De lucht scheen blinkend door de blaren,
bleek en volmaakt als glas geslepen.
Met vaste manlijke gebaren
werden de horens aangegrepen,
en luidkeels zonder enig schromen
spoot de muziek tussen de bomen;
heldhaftig, trots. Een onverbloemde
voor elk verstaanbare muziek,
die aan het ademloos publiek
ieder gevoel met name noemde.

En even plots werd dit geklater
gedempt, twee koopren kelen weenden...
-over het donkergroene water
gleden twee smalle witte eenden
geluidloos als een droombeeld voort-
De horens, smekend en gesmoord
schenen hen dringend iets te vragen
hen volgens met haast menslijk klagen.

Maria Vasalis,
uit Parken en woestijnen,
uitgeverij van Oorschot 1940
RHAPSODY IN BLUE (fragmenten)

o blauw water
op het zenit
van mijn ogen
de piano schept een duivels genoegen
in haar duivels ritme
the man i love
is daar
o man
o porgy
porgy and bess
de pianist is plots zijn handen kwijt
daarom speelt hij met zijn tong
op het klavier
van zijn tanden
rhapsody
so blue
inderdaad
zo angstig blauw
als de dauw
aan de wimpers
van
george gershwin
hij warmt in armoe zijn handen
aan de hete klanken
van summertime

(...)

want
porgy is een neger
daarom zingt hij de hele dag
zingt hij altijd
negro-spirituals
nobody knows
the troubles i've seen
nee
niemand kent het oerwoud
dat ergens in mij
verzonken ligt
niemand kent de wilde tamtamslagen
van mijn hart
niemand nee niemand
niemand kent het moeras in mij
niemand
nee
niemand

(...)

Willem M. Roggeman
uit: gedichten 57/70
***


Hymn to God, My God, in My Sickness (fragment)

 


by John Donne


 

 

 

 

Since I am coming to that Holy room,

    Where, with Thy choir of saints for evermore,

I shall be made Thy music; as I come

    I tune the instrument here at the door,

    And what I must do then, think here before.

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

Music

by Walter de la Mare

 

When music sounds, gone is the earth I know,
And all her lovely things even lovelier grow;
Her flowers in vision flame, her forest trees
Lift burdened branches, stilled with ecstasies.

When music sounds, out of the water rise
Naiads whose beauty dims my waking eyes,
Rapt in strange dreams burns each enchanted face,
With solemn echoing stirs their dwelling-place.

When music sounds, all that I was I am
Ere to this haunt of brooding dust I came;
And from Time's woods break into distant song
The swift-winged hours, as I hasten along.

***


Music At The Villa Marina

by Robert Louis Stevenson

FOR some abiding central source of power,
Strong-smitten steady chords, ye seem to flow
And, flowing, carry virtue. Far below,
The vain tumultuous passions of the hour
Fleet fast and disappear; and as the sun
Shines on the wake of tempests, there is cast
O'er all the shattered ruins of my past
A strong contentment as of battles won.

And yet I cry in anguish, as I hear
The long drawn pageant of your passage roll
Magnificently forth into the night.
To yon fair land ye come from, to yon sphere
Of strength and love where now ye shape your flight,
O even wings of music, bear my soul!

Ye have the power, if but ye had the will,
Strong-smitten steady chords in sequence grand,
To bear me forth into that tranquil land
Where good is no more ravelled up with ill;
Where she and I, remote upon some hill
Or by some quiet river's windless strand,
May live, and love, and wander hand in hand,
And follow nature simply, and be still.

From this grim world, where, sadly, prisoned, we
Sit bound with others' heart-strings as with chains,
And, if one moves, all suffer, - to that Goal,
If such a land, if such a sphere, there be,
Thither, from life and all life's joys and pains,
O even wings of music, bear my soul! 
 

***
 Die Dame und das Grammophon

 

 

 

            Einmal, in der Sommerfrische,

 

            Stand auf einem Gasthaustische

 

            Schön poliert ein Grammophon,

 

            Dieses hatte Menschenton.

 

 

 

            Prächtig schrie sein Blechzylinder.

 

            Solches lockt zuerst die Kinder,

 

            Doch auch Damen ist Geschrei

 

            Nicht so gänzlich Einerlei.

 

 

 

            Manche stand mit langem Halse

 

            An dem Trichter und der Walze.

 

            Denn nicht Jeder sieht gleich, wie

 

            Vor sich geht die Melodie.

 

 

 

            Keiner glaubt von diesem Dinge,

 

            Daß es Stimmen fertig bringe.

 

            Niemand gar vermutet hätt',

 

            In dem Dinge ein Quartett.

 

 

 

            Ist 'ne Nummer abgelaufen,

 

            Darf man sich 'ne andere kaufen.

 

            Und weil es die Walze kann,

 

            Kommt auch ein Tenor daran.

 

 

 

             Der Tenor brüllt aus dem Trichter,

 

            Und verzückt sind die Gesichter.

 

            Manche Dam' hätt's gern heraus,

 

            Wie sieht der Tenor wohl aus!

 

 

 

            Und mein Gott, wer hätt's erwartet!

 

            Schicksale sind abgekartet!

 

            Eine Dame – das kommt vor –

 

            Wird besessen vom Tenor.

 

 

 

            Ach, er singt so unverfroren

 

            Sich ins Herz ihr und die Ohren.

 

            Aus der Walze, die sich schiebt,

 

            Singt ein Mann, den's nicht mehr gibt.

 

 

 

            Ihn, der einst hineingeschrieen,

 

            Möcht' die Dame an sich ziehen;

 

            Und die Dam', mit einem Wort,

 

            Geht nicht mehr vom Trichter fort.

 

 

 

            Ach, total tut sie erwarmen,

 

            Möcht' den Trichter fest umarmen.

 

            Endlich kauft sies Grammophon.

 

            Hätt' sie nur was mehr davon!

 

 

 

            Aber ich darf's nicht verhehlen,

 

             Sie tat nur die Nachbarn quälen.

 

            Kaum kam der Tenor ins Haus,

 

            Stirbt ein jedes Stockwerk aus.

 

 

 

            Und auch sie wär' dran gestorben,

 

            Wärs Gehör nicht erst verdorben.

 

            Jetzt ihr's nicht mehr schaden kann,

 

            Denn sie wurde taub daran.

 

 

 

            Doch weil sie nicht blind, die Tauben,

 

            Schraubt sie weiter an der Schrauben,

 

            Schont auch gar nicht den Tenor,

 

            Bis er seine Stimm' verlor.

 

 

 

            Wenn sich auch die Walzen drehen,

 

            Kein Tenor tut mehr entstehen;

 

            Denn das Grammophon, das hat

 

            Endlich mal die Sache satt.

 

 

 

            Nur die Dam' ist noch vorhanden.

 

            Und nach Jahren noch, da fanden

 

            Wir sie an dem Grammophon

 

            Horchend und verzückt davon.

 

 

 

            Keiner könnt' es ihr beibringen,

 

            Daß die Walzen nicht mehr singen.

 

            Trotz sie taub auf jedem Ohr,            

 

            Hört sie heut' noch den Tenor.

 

 

 

Max Dauthendey (1867-1918)

 

Uit : Neun Pariser Moritaten

 

 

 

 

 

Verklärte Nacht

 

 

 

Zwei Menschen gehn durch kahlen, kalten Hain;

 

der Mond läuft mit, sie schaun hinein.

 

Der Mond läuft über hohe Eichen,

 

kein Wölkchen trübt das Himmelslicht,

 

in das die schwarzen Zacken reichen.

 

Die Stimme eines Weibes spricht:

 

 

 

Ich trag ein Kind, und nit von dir,

 

ich geh in Sünde neben dir.

 

Ich hab mich schwer an mir vergangen;

 

ich glaubte nicht mehr an ein Glück

 

und hatte doch ein schwer Verlangen

 

nach Lebensfrucht, nach Mutterglück

 

und Pflicht – da hab ich mich erfrecht,

 

da ließ ich schaudernd mein Geschlecht

 

von einem fremden Mann umfangen

 

und hab mich noch dafür gesegnet.

 

Nun hat das Leben sich gerächt,

 

nun bin ich dir, o dir begegnet.

 

 

 

Sie geht mit ungelenkem Schritt,

 

sie schaut empor, der Mond läuft mit;

 

ihr dunkler Blick ertrinkt in Licht.

 

Die Stimme eines Mannes spricht:

 

 

 

Das Kind, das du empfangen hast,

 

sei deiner Seele keine Last,

 

o sieh, wie klar das Weltall schimmert!

 

Es ist ein Glanz um Alles her,

 

du treibst mit mir auf kaltem Meer,

 

doch eine eigne Wärme flimmert

 

von dir in mich, von mir in dich;

 

die wird das fremde Kind verklären,

 

du wirst es mir, von mir gebären,

 

du hast den Glanz in mich gebracht,

 

du hast mich selbst zum Kind gemacht.

 

 

 

Er faßt sie um die starken Hüften,

 

ihr Atem mischt sich in den Lüften,

 

zwei Menschen gehn durch hohe, helle Nacht.

 

Richard Fedor Leopold Dehmel (1863-1920)

 

Uit : Weib und Welt

 

Schönberg, Verklärte Nacht, Boulez

http://www.youtube.com/watch?v=U-pVz2LTakM

 

*** 

 

 

 

 

 

                          AUF  DIE  MUSIK

 

 

 

 

 

Ode.

 

 

 

                Auf, rühret eüch ihr muntern Saiten,

 

        Und flammet meine Geister an,

 

        Damit ich eüern Trefflichkeiten,

 

        Ein würdigs Opfer bringen kan!

 

        Wer ist der nicht in Wollust schwimme,

 

        Wenn eüer himmlisches Gestimme

 

        Durch unsrer Sinnen Tiefen bricht?

 

        Ihr spielet schon; Ich bin entzücket.

 

        Wo werd ich von eüch hingerücket?

 

        Welch eine Regung fühl ich nicht!

 

 

 

                So wie die Königinn der Büsche,

 

        Wenn sie des Frühlings Anmuht fühlt,

 

        Mit Wundervollem Tohngemische

 

        Durch die erfreüten Lüfte spielt:

 

        So steiget ihr und sinket wieder.

 

        Bald lasset ihr eüch sanfte nider;

 

        Bald stürmet ihr mit Macht herbey.

 

        Ihr spielet streng. Ihr spielet schöne

 

        Ihr mischet eüre Zaubertöhne

 

        Mit tausendfacher Schmeicheley.

 

 

 

                So lernen wir durch Lust und Grausen,

 

         Wie kräftig eüre Züge seyn.

 

        Bald kömmt ein lieblich-sanftes Sausen,

 

        Und wieget uns in Wollust ein.

 

        Bald werden wir von eüerm Schallen

 

        Mit Furcht und Schrecken überfallen;

 

        Bald rühret ihr uns Geist und Muht;

 

        Und bald so fügt es eüer Wille,

 

        Daß unter einer holden Stille

 

        Der Sturm der Sinnen wieder ruht.

 

 

 

                Drum bleiben eüre werten Spiele

 

        Das beste Labsal unsrer Brust.

 

        Sie wirken in uns ein Gefühle

 

        Von jenes Paradises Lust.

 

        Ermuntert eüch, gepriesne Saiten!

 

        Verdoppelt eüre Lieblichkeiten,

 

        Womit ihr Herz und Sinne zwingt!

 

        Wie aber? hör ich nicht Climenen

 

        Mit ihrer Stimme Wundertöhnen?

 

        Ihr Saiten schweigt! Climene singt.

 

 

 

Carl Friedrich Drollinger (1688-1742)

 

Uit : Vermischte Gedichte

 

 

 

                   

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

               SÄNGERLEBEN

 

 

 

 

 

            Singen kann ich nicht wie du

 

            Und wie ich nicht der und jener,

 

            Kannst du's besser, sing frisch zu!

 

            Andre singen wieder schöner,

 

            Droben an dem Himmelstor

 

            Wird's ein wunderbarer Chor.

 

 

 

***

 

 

 

 

 

Josef von Eichendorff (1788-1857)

 

Uit : Gedichte

 

 

 

            DER  IRRE  SPIELMANN

 

 

 

    Aus stiller Kindheit unschuldiger Hut

 

    Trieb mich der tolle, frevelnde Mut.

 

    Seit ich da draußen so frei nun bin,

 

    Find ich nicht wieder nach Hause mich hin.

 

 

 

    Durchs Leben jag ich manch trügrisch Bild,

 

    Wer ist der Jäger da? wer ist das Wild?

 

    Es pfeift der Wind mir schneidend durchs Haar,

 

    Ach Welt, wie bist du so kalt und klar!

 

 

 

    Du frommes Kindlein im stillen Haus,

 

    Schau nicht so lüstern zum Fenster hinaus!

 

    Frag mich nicht, Kindlein, woher und wohin?

 

    Weiß ich doch selber nicht, wo ich bin!

 

 

 

    Von Sünde und Reue zerrissen die Brust,

 

    Wie rasend in verzweifelter Lust,

 

    Brech ich im Fluge mir Blumen zum Strauß,

 

    Wird doch kein fröhlicher Kranz daraus! –

 

 

 

    Ich möcht in den tiefsten Wald wohl hinein,

 

    Recht aus der Brust den Jammer zu schrein,

 

    Ich möchte reiten ans Ende der Welt,

 

    Wo der Mond und die Sonne hinunterfällt.

 

 

 

Wo schwindelnd beginnt die Ewigkeit,

 

    Wie ein Meer, so erschrecklich still und weit,

 

    Da sinken all Ström und Segel hinein,

 

    Da wird es wohl endlich auch ruhig sein.

 

 

 

Joseph von Eichendorf (1788-1857)

 

Uit :Gedichte (uitgave 1841)

 

 

 

*** 

 

 

 

                    INTERMEZZO

 

 

 

 

 

            Dein Bildnis wunderselig

 

            Hab ich im Herzensgrund,

 

            Das sieht so frisch und fröhlich

 

            Mich an zu jeder Stund.

 

 

 

            Mein Herz still in sich singet

 

            Ein altes, schönes Lied,

 

            Das in die Luft sich schwinget

 

            Und zu dir eilig zieht.

 

 

 

Joseph von Eichendorf (1788-1857)

 

Uit :Gedichte (uitgave 1841)

 

 

 

***  

 

 

 

                        INTERMEZZO

 

 

 

            Wohl vor lauter Sinnen, Singen

 

            Kommen wir nicht recht zum Leben;

 

            Wieder ohne rechtes Leben

 

            Muß zu Ende gehn das Singen;

 

            Ging zu Ende dann das Singen:

 

            Mögen wir auch nicht länger leben.

 

 

 

Joseph von Eichendorf (1788-1857)

 

Uit :Gedichte (uitgave 1841)

 

 

 

***  

 

 

 

                  AN  EINE   TÄNZERIN

 

 

 

 

 

            Kastagnetten lustig schwingen

 

            Seh ich dich, du zierlich Kind!

 

            Mit der Locken schwarzen Ringen

 

            Spielt der sommerlaue Wind.

 

            Künstlich regst du schöne Glieder,

 

            Glühend-wild,

 

            Zärtlich-mild

 

            Tauchest in Musik du nieder

 

            Und die Woge hebt dich wieder.

 

 

 

            Warum sind so blaß die Wangen,

 

            Dunkelfeucht der Augen Glanz,

 

            Und ein heimliches Verlangen

 

            Schimmert glühend durch den Tanz?

 

            Schalkhaft lockend schaust du nieder,

 

            Liebesnacht

 

            Süß erwacht,

 

            Wollüstig erklingen Lieder –

 

            Schlag nicht so die Augen nieder!

 

 

 

            Wecke nicht die Zauberlieder

 

            In der dunklen Tiefe Schoß,

 

            Selbst verzaubert sinkst du nieder,

 

            Und sie lassen dich nicht los.

 

 

 

             Tödlich schlingt sich um die Glieder

 

            Sündlich Glühn,

 

            Und verblühn

 

            Müssen Schönheit, Tanz und Lieder,

 

            Ach, ich kenne dich nicht wieder!

 

 

 

Joseph von Eichendorf (1788-1857)

 

Uit :Gedichte (uitgave 1841)

 

 

 

***  

 

 

 

                    DIE   MUSIKANTIN

 

 

 

            Schwirrend Tamburin, dich schwing ich,

 

            Doch mein Herz ist weit von hier.

 

 

 

            Tamburin, ach könntst du's wissen,

 

            Wie mein Herz von Schmerz zerrissen,

 

            Deine Klänge würden müssen

 

            Weinen um mein Leid mit mir.

 

 

 

            Weil das Herz mir will zerspringen,

 

            Laß ich hell die Schellen klingen,

 

            Die Gedanken zu versingen

 

            Aus des Herzens Grunde mir.

 

 

 

            Schöne Herren, tief im Herzen

 

            Fühl ich immer neu die Schmerzen,

 

            Wie ein Angstruf ist mein Scherzen,

 

            Denn mein Herz ist weit von hier.

 

 

 

Joseph von Eichendorf (1788-1857)

 

Uit :Gedichte (uitgave 1841)

 

 

 

 

 

***    

 

 

 

                          BEETHOVEN

 

 

 

Es traf mein Ohr ein Machtposaunenton,

 

Ich sprang zu dem, was meine Sinne hörten:

 

Es war, als wenn wo Saurushirsche röhrten,

 

Es war so seltsamgroßer Grollerton –

 

    Da stand Er! stand ein Mann auf höchster Spitze!

 

Da blies Er, mächtig, mächtig wie voll Zorn

 

Vom lichtgehüllten Wolkendonnersitze, –

 

    Mein Hirn war ob des Wunders ganz verworrn –

 

    Ich lag mit offnem Munde

 

    Am tiefen, tiefen Grunde –

 

Der Ton noch dicker quoll und schwoll und schwoll:

 

Mein Grund fing langsam an zu wanken,

 

Der Wolkenmensch dort oben blies wie toll,

 

Ein Zittern hob des Berges Flanken

 

    Und schwarze Wolken krallten sich hochoben fest

 

Und Sturm begann am Fels zu wühlen,

 

Als wollte er den Mann

 

Von seiner Riesenkanzel spülen,

 

Und alles Licht ward jäh vom Dunkel fortgepreßt,

 

Und drohend rührten sich die Donnertrommeln –

 

    Doch fest stand hoch der Weltentöneschichter:

 

    Er brüllte rasendlauter durch den Trichter –

 

Noch grauser schwoll das finstre Rommeln –

 

    Der Riese aber blies –

 

 

 

Da brach am Berg der erste Donnerkrach,

 

Und Ein Blitz sprang ihm nach

 

    Und hieb

 

    Den Mann vom Felsen!

 

Die Tuba sprang

 

Der Himmel sprang

 

Das Allgeschrei in Nacht ertrank – –

 

    Ich weiß nicht mehr, wo alles blieb.

 

 

 

Gerrit Engelke (1890-1918)

 

Uit : Rhythmus des neuen Europas

 

 

 

 

 

***  

 

 

 

 

 

                          EIN   HARFENKLANG

 

 

 

 

 

    Der Wind, im dunklen Laube wühlend, bringt

 

    Zu mir den Ruf der wachen Nachtigallen:

 

    Dazwischen: welch ein Ton? Ein Fremdes singt.

 

    Woher die Stimmen, die bald sacht,

 

    Bald schwer aufklingen aus der Nacht

 

    Und jetzt wie in sich selbst verhallen?

 

    Der weiße Apfelzweig,

 

    Der sich vor meinem offnen Fenster wiegt,

 

    Ans Glas die feuchten Blüten schmiegt,

 

    Glänzt märchenhaft im Vollmondlicht,

 

    Und heilig schimmern Büsche, Beet und Steig,

 

    Mein Blick ist fassungslos geweitet:

 

 

 

    O welches hohe Fest ist hier bereitet

 

    Den feinen Seelen, die in Träumen leben

 

    Und unter jedem leisen Ton erbeben,

 

    Der von der Harfe der Gottheit klingt und kündet,

 

    Daß sie noch immer

 

    Zum alten Spiel die fleißigen Finger ründet

 

    Und noch zu Ende nicht ihr Lied gebracht.

 

    Sie endets nimmer,

 

    Horch, welch ein Klang der Liebe durch die Nacht!

 

 

 

Gustav Falke ( 1853-1916)

 

Uit : Ausgewählte Gedichte

 

 

 

***   

 

 

 

 

 

 

 

                   AUS  DEM  TAKT

 

 

 

 

 

 

 

        Mein Weib und all mein holder Kreis,

 

        Mein Kind und all mein lachend Glück.

 

        Ich rühre an die Saite leis,

 

        Wie hell klingt es zurück.

 

 

 

        Nur manchmal, wenn von ferne ich

 

        Die großen Ströme rauschen höre,

 

        Wenn sich der vollern Lebenschöre

 

        Ein Ton in meine Stille schlich,

 

        Schrei laut ich auf und hebe Klag:

 

        Mehr Licht, mehr Licht, nur einen Tag!

 

 

 

        Und blutend leg ich, abgewandt,

 

        Mein Herz in eure Liebeshand,

 

        Bis es von aller Angst entbunden

 

        Und wieder seinen Takt gefunden,

 

        Den Gleichtakt zwischen Wunsch und Pflicht.

 

        Herddämmerglück, Herddämmerlicht.

 

 

 

Gustav Falke ( 1853-1916)

 

Uit : Ausgewählte Gedichte

 

 

 

***  

 

 

 

 

 

 

 

                           MUSIK

 

 

 

            Eine Musik lieb ich mehr

 

            Als die schönste der größten Meister.

 

            Täglich klingt sie um mich her,

 

            Klingt täglich lauter und dreister.

 

 

 

            Ich liebe sie sehr, und doch, es gibt

 

            Stunden, da muß ich sie schelten,

 

            Dann ist für die, die das Herz so liebt,

 

            Ein Donnerwetter nicht selten.

 

 

 

            Da schweigt sie wohl erschrocken still,

 

            Doch dauert die Pause nicht lange,

 

            Und wenn ich der Ruhe mich freuen will,

 

            Ist sie wieder im besten Gange.

 

 

 

            Zuletzt geb ich mich doch darein

 

            Und lache: laß klingen, laß klingen!

 

            Und hör durch des Hauses Sonnenschein

 

            Vier Kinderfüße springen.

 

 

 

Gustav Falke ( 1853-1916)

 

Uit : Ausgewählte Gedichte

 

 

 

 

 

               DIE   ZIERLICHE   GEIGE

 

 

 

 

 

                Ein klapperdürrer Fiedelmann

 

                Stand unter einem Baume

 

                Und setzte seine Geige an

 

                Und geigte wie im Traume

 

                Und sang ein leises Zwitscherlied,

 

                Das rührte an die Äste,

 

                Und als der letzte Ton verschied,

 

                Da starb ein Spatz im Neste.

 

 

 

                Der klapperdürre Fiedelmann

 

                Stand unter trocknem Kranze

 

                Und setzte seine Geige an

 

                Und geigte flott zum Tanze

 

                Und geigte flott zum Erntebier,

 

                Wo Rock und Schürze fliegen,

 

                Ein letzter Triller, zart und zier,

 

                Da muß die Großmagd liegen.

 

 

 

                Und wieder stand der Fiedelmann

 

                Stocksteif vorm Pastorate

 

                Und setzte seine Geige an

 

                Zur geistlichen Sonate.

 

                Ein rührend Religioso sang

 

                Von allen Himmelsschauern,

 

 

 

                 Ein schluchzender Morendogang –

 

                Wer predigt nun den Bauern?

 

 

 

                Dann stand der fleißige Fiedelmann

 

                Wohl auf der Herrendiele

 

                Und setzte seine Geige an

 

                Zu raschem, scharfem Spiele.

 

                Das klang halb wie ein Trinklied froh,

 

                Halb wie ein Sturm auf Schanzen,

 

                Ein kurzes, keckes Tremolo,

 

                Da muß der Schloßherr tanzen.

 

 

 

                Und neulich stand der Fiedelmann

 

                Auch vor des Schulzen Kammer

 

                Und setzte seine Geige an

 

                Und sang wie eine Ammer

 

                Und sang und sang den ganzen Tag

 

                Und sang vor tauben Ohren,

 

                An dem, der da im Fieber lag,

 

                Schien jede Kunst verloren.

 

 

 

                Da trat er dicht ans Bettgestell,

 

                Hub wütend an zu kratzen,

 

                Doch statt des Kranken Trommelfell

 

                Mußt ihm die Quinte platzen.

 

                Erbost schlug er sein Saitenspiel

 

                Aufs Haupt dem zähen Recken,

 

 

 

                 Die Geige in zwei Stücke fiel,

 

                Der Schulze starb vor Schrecken.

 

 

 

                Der klapperdürre Fiedelmann,

 

                Da hockt er nun am Rande

 

                Und leimt sein Zeug, so gut er kann,

 

                Flickt Saiten, Steg und Bande

 

                Und brummt, das hat man nun davon,

 

                Dem spielt ich zu manierlich,

 

                Jetzt lern ich Baß und Bombardon,

 

                Die Geige ist zu zierlich.

 

 

 

Gustav Falke ( 1853-1916)

 

Uit : Ausgewählte Gedichte

 

 

 

 

 

*** 

 

 

 

              DER  ALTE  MUSIKANT

 

 

 

(Aus einer Novelle)

 

 

 

            Jung, in den hohen Spielmannsorden

 

            Trat ein ich, weil es mir gefiel,

 

            Nun »alter Musikant« geworden,

 

            Zieh' ich umher mit meinem Spiel.

 

 

 

            Um schweift mein Aug', um geht der Teller,

 

            Ein Scherflein, zögernd, fällt hinein,

 

            Ich nehme meinen Beifalls-Heller

 

            Und muß es noch zufrieden sein.

 

 

 

            Ach, hingeschwundne junge Tage,

 

            Nie wieder kehrt ihr mir zurück, –

 

            Und doch an Frau Fortunas Schlage,

 

            So fruchtlos Bitten auch und Klage,

 

            Harr' ich noch immer auf mein Glück.

 

 

 

Theodor Fontane (1819-1898)

 

Uit : Gedichte (1898)

 

 

 

*** 

 

 

 

                          PUBLIKUM

 

 

 

            Das Publikum ist eine einfache Frau,

 

            Bourgeoishaft, eitel und wichtig,

 

            Und folgt man, wenn sie spricht, genau,

 

            So spricht sie nicht mal richtig.

 

 

 

            Eine einfache Frau, doch rosig und frisch,

 

            Und ihre Juwelen blitzen,

 

            Und sie lacht und führt einen guten Tisch,

 

            Und es möchte sie jeder besitzen.

 

 

 

Theodor Fontane (1819-1898)

 

Uit : Gedichte (1898)

 

 

 

***  

 

 

 

                 LUREN-KONZERT 

 

 

 

    In Kopenhagen, groß und gesperrt,

 

    Am Saal-Eingange stand: Luren-Konzert.

 

 

 

    Und an meinen Gastfreund jener Tage

 

    Richte voll Neugier ich die Frage:

 

    »Sage, was meint das? Bis Fausts Lemuren

 

    Reicht es gerade. Doch was sind Luren?«

 

 

 

    »Luren, in Tagen der Goten und Geten,

 

    Hießen unsre Nordlands-Trompeten,

 

    Hörner waren's, von sieben Fuß Länge,

 

    Schlachtruf waren ihre Klänge,

 

    Die Luren, lange vor Gorm dem Alten,

 

    Übers Moor und über die Heide schallten ...

 

 

 

        Wo der Steindamm sich hinzieht, stieben die Funken,

 

        In den Sumpf ist Roß und Troß versunken,

 

        Und versunken unter die Binsen und Gräser

 

        Waren zuletzt auch die Lurenbläser.

 

        Da lagen sie. Bis zu zweitausend Jahren

 

        Sind Nebel und Wind drüber hingefahren,

 

        Eines Tages aber grub man, und Schwert und Knauf

 

 

 

         Und die Luren auch stiegen wieder herauf,

 

        Herauf aus dem Moorgrund unterm Rasen,

 

        Und auf diesen Luren wird heute geblasen.«

 

 

 

    Ein tret' ich. Im Saal, an Estrad' und Wand,

 

    Sitzen schöne Frauen, die Fächer in Hand;

 

    Luftig die Kleider, kokett die Hüte,

 

    Vorn an der Brust eine Heidekrautblüte,

 

    So sitzen sie da; Lorgnon und Gläser

 

    Richten sich auf die Lurenbläser.

 

 

 

    Das sind ihrer drei. Blond-nordisch ihr Haar,

 

    Keiner über dreißig Jahr,

 

    An die Brüstung jetzt sind sie herangetreten,

 

    Hoch heben sie langsam ihre Trompeten,

 

    Und die Luren, so lang' in Tod gebunden,

 

    Haben aufs neue Leben gefunden.

 

 

 

    Es fallen die Schwerter, es klappen die Schilde,

 

    Walküren jagen, es jagt Brunhilde,

 

    Von der Toten hochaufgetürmtem Wall

 

    Aufwärts geht es nach Walhall.

 

 

 

    Und nun verklingt es; die Köpfe geneigt,

 

    Lauscht noch alles, als alles schon schweigt.

 

    Draußen am Eingang, groß und gesperrt,

 

    Las ich noch einmal: Luren-Konzert.

 

 

 

 

 

Theodor Fontane (1819-1898)

 

Uit : Gedichte (1898)

 

 

 

*** 

 

 

 

                      FELDMUSIK

 

 

 

        Der frische Nord fegt übern Rhein,

 

        Die Flocken und die Schloßen treiben,

 

        Vom Dache klirrt herab der Stein,

 

        Und zitternd rühren sich die Scheiben.

 

        Nun ist es Zeit, nun ans Klavier!

 

        Vor dir am Flügel will ich knien –

 

        Du aber sende lächelnd mir

 

        All deine mut'gen Melodien!

 

 

 

        Laß brausen sie heran im Takt

 

        Die Klänge all, von denen jeder

 

        Den Arm mir wie ein Werber packt,

 

        Und auf den Hut mir steckt die Feder;

 

        Ein Schwert mir in die Rechte preßt,

 

        Ein blitzend Schwert, und lauten Schalles

 

        In sein Gebraus mich jubelnd läßt:

 

        Deutschland und Freiheit über alles!

 

 

 

        Musik, Musik! – o schmettre fort!

 

        Frisch auf, Musik von deutschen Meistern!

 

        Auch wer ins Feld zieht mit dem Wort,

 

        Läßt sich von Tönen gern begeistern!

 

        Drum immerzu! – Noch ein Gedicht

 

        Von deinem göttlichen Beethoven!

 

 

 

        Laß ich auch Banner fliegen nicht,

 

        Laß ich doch fliegen zorn'ge Strophen!

 

 

 

        Das ist die rechte Feldmusik,

 

        Geht ein Poet der Welt zu Leibe:

 

        Am eignen Herd ein mutig Stück,

 

        Gespielt von seinem lieben Weibe!

 

        Füllt kühnes Klingen ihm das Haus,

 

        Dann singt er doppelt freud'gen Schalles

 

        In Wetter und in Sturm hinaus:

 

        Deutschland und Freiheit über alles!

 

 

 

        St. Goar, Februar 1844.

 

 

 

        Ferdinand Freiligrath (1810-1876)

 

 

 

***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Musique

 

La musique souvent me prend comme une mer!
Vers ma pâle étoile,
Sous un plafond de brume ou dans un vaste éther,
Je mets à la voile;
 

La poitrine en avant et les poumons gonflés
Comme de la toile
J'escalade le dos des flots amoncelés
Que la nuit me voile;
 

Je sens vibrer en moi toutes les passions
D'un vaisseau qui souffre;
Le bon vent, la tempête et ses convulsions
 

Sur l'immense gouffre
Me bercent. D'autres fois, calme plat, grand miroir
De mon désespoir!
 

Charles Baudelaire

***

IL PIANTO
Allegri

 
Si dans mon cœur chrétien l’antique foi s’altère,
L’art reste encor debout, comme un marbre pieux
Que le soleil, tombé de la voûte des cieux,
Colore dans la nuit d’un reflet solitaire.

Ainsi, vieil Allegri, musicien austère,
Compositeur sacré des temps religieux,
Ton archet bien souvent me ramène aux saints lieux,
Adorer les pieds morts du sauveur de la terre.

Alors mon âme vaine et sans dévotion,
Mon âme par degrés prend de l’émotion,
Et monte avec tes chants au séjour des archanges :

Et mystique poète, au fond des cieux brûlants,
J’entends les bienheureux dans leurs vêtements blancs,
Chanter sur des luths d’or les divines louanges.

Auguste Barbier

***


 
HARMONIE DU SOIR

Voici venir les temps où vibrant sur sa tige
Chaque fleur s’évapore ainsi qu’un encensoir ;
Les sons et les parfums tournent dans l’air du soir ;
Valse mélancolique et langoureux vertige !

Chaque fleur s’évapore ainsi qu’un encensoir ;
Le violon frémit comme un cœur qu’on afflige ;
Valse mélancolique et langoureux vertige !
est triste et beau comme un grand reposoir. [
108]

Le violon frémit comme un cœur qu’on afflige,
Un cœur tendre, qui hait le néant vaste et noir !
Le ciel est triste et beau comme un grand reposoir ;
Le soleil s’est noyé dans son sang qui se fige.

Un cœur tendre, qui hait le néant vaste et noir,
Du passé lumineux recueille tout vestige !
Le soleil s’est noyé dans son sang qui se fige.....
Ton souvenir en moi luit comme un ostensoir 

Charles Baudelaire

***

 
Waaraan het geluid van een cello doet denken

de cellist Widlund vertelde me dat
er in dit instrument iets huist - een stem
een al heel oude stem waarnaar je zoekt
als je speelt en die je herkent
als je haar vindt

misschien is het dat waarom ik moet denken
aan de oudste geluiden die ik ken, zoals
neuriën, zingen, kreunen, huilen

 en ook aan de kleuren van een woud in de herfst
alsof je het heimwee hoort van de cello
naar zijn plek van herkomst

Rutger Kopland

Uit: 'Wat water achterliet'

***


adagio sostenuto

ik speelde dagelijks sonates
en eenmaal zachter dan tevoren
terwijl ik dacht dat je 't niet kon horen
de Mondschein die jouw voorkeur had

je bracht het loodwit als een kuif op water
zodat de golfslag al maar wilder werd
en grauwe wolken leek te raken

nu rondden bleke handen het palet
je volle aandacht kreeg mijn spel
terwijl jouw fluitend hoortoestel
de slotmaat tergend overtroefde
riep je plots de componist bij naam

Alfred van Haskerland (1939)
Meander oktober 2000

***

De schalmei

Zeven zonen had moeder:
Allen heetten Peter,
Behalve Wanjka die Iwan heette.

Allen konden werken:
Eén was geitenhoeder,
Eén vlocht sandalen,
Eén zelfs bouwde kerken;
Maar Iwan die Wanjka heette
Wilde niet werken.

Op een steen in de zon gezeten
Bespeelde hij zijn schalmei.

"O, mijn lieve,
Mijn lustige,
Laat mij spelen
In de schaduw van mijn
Korte rustige vallei.
Laat andren werken,
Sandalen maken of kerken.
Wanjka heeft genoeg aan zijn schalmei."

Jan Jacob Slauerhoff
Uit de bundel: Serenade. Gedichten. 

***
 

Luisterend naar de muziek...


Luisterend naar de muziek
die wij vroeger samen hoorden,
ruk ik aan mijn verdriet
als een hond aan een ketting.

Violen en fluiten zweven
een zilveren rag
over de afgrond
totdat de stilte
mij weer insluit.

Onder haar matglazen stolp
ontbrandt opnieuw
het geluidloze gevecht
tussen verwachting en wanhoop
om het niemandsland
van mijn bestaan.

Hanny Michaelis
Uit: Water uit de rots
Van Oorschot / 1957

***

Wals van kwart voor middernacht

Alsof zij iets zingen ging trilt de luit
en de lieve luit achterna
                                hinkepinkt de piano linkepoot linkepoot
Ik denk niet dat de luit iets zeggen zal
                               kwart vóór middernacht
al trilt - zij trilt toch? - de luit nu weer
Eer de luit daarover heeft gedacht
of zij zingen zal kwart vóór middernacht
is het lang reeds kwart na middernacht
Waarom trilt de luit dan zo
klokjekwart vóór middernacht
Wist maar iemand dat 
                           dat
                           trillen van de luit
Lieveke
dieveke
doderideine
do en deinen
De luit heeft zich bedacht
en zwijgt

Heb ik van dat trillen wel verwacht

Paul van Ostaijen 

 ***

Nachtelijke optocht

Taptoe oe oe taptoe
stapt al maar toe
zwart van de nacht dat dik drukt de stijve straat
    breekt licht logge lucht
    en muziekgeschetter

Licht van de laaiende lansen
    laaiende stap van de lichtende lansen
lansen van het laaiende licht
    dansende licht van de laaiende lansen
       dansend laaien van de lichtende lansen
laaiende   lansedans

Lansgekletter
muziekgeschetter
lichtende kadans 
          laaiende lansen 
          laaiende kadans van lichtende lansen 
          lichtend lucht kadans en dans van laaiende lansen
    kadans van laaiende lansedans
kadans    van    dans

Lichtende lampen 
  laaiende lampen
    licht van laaiende lampen
      dans van laaiende lampen
        kadans van lichtende lampen
          kadans van laaiende lampen
            dans van de lucht in waaiende lampen
              waaiende dans van de lucht in laaiende lampen
              laaiende kadans in de waaiende lampedans
    kadans van lampedans
licht van lampen

Lansgekletter
muziekgeschetter
    geschetter van klare klarinetten
        helder gekletter van klare klarinetten
        helder gekletter klarinettegeschetter
Stappen op straat
    stappen breken de straat
        stramme stappen breken de straat
horizontaal
vertikaal
vooral    diagonaal
    lampen lichte kadans
    klare klarinetten dansen in de lansedans 
    klarinetten lampen en lansedans
transparant

Taptoe
    oe oe
        taptoe


Paul van Ostaijen

uit: Nagelaten gedichten

***

Gedichten over muziek

 Jean Sibelius, opus 44
(ook mono afspeelbaar)

Triest, treurig en tragisch
klinkt het mechaniekje
van dit melancholiek muziekje.

Terwijl wij, als twee Finse zwanen,
blijven drijven
op de tonen van deze kleine fijne wals.

Terwijl de muggen in een zwarte zwerm
boven het zomerse muggenmeer zijn gekomen
en de tranen uit de bodem van het tranenmeer.

Hendrik Carette
(dit gedicht kreeg Leestafel
toegestuurd door Hendrik Carette)
 

***

 De schalmei

 

Zeven zonen had moeder:
Allen heetten Peter,
Behalve Wanjka die Iwan heette.

Allen konden werken:
Eén was geitenhoeder,
Eén vlocht sandalen,
Eén zelfs bouwde kerken;
Maar Iwan die Wanjka heette
Wilde niet werken.

Op een steen in de zon gezeten
Bespeelde hij zijn schalmei.

"O, mijn lieve,
Mijn lustige,
Laat mij spelen
In de schaduw van mijn
Korte rustige vallei.
Laat andren werken,
Sandalen maken of kerken.
Wanjka heeft genoeg aan zijn schalmei."

Jan Jacob Slauerhoff
Uit de bundel: Serenade. Gedichten.
Amsterdam: The Halcyon Press 1930

 

 ***

 

 

Wals van kwart voor middernacht

Alsof zij iets zingen ging trilt de luit
en de lieve luit achterna
                                hinkepinkt de piano linkepoot linkepoot
Ik denk niet dat de luit iets zeggen zal
                               kwart vóór middernacht
al trilt - zij trilt toch? - de luit nu weer
Eer de luit daarover heeft gedacht
of zij zingen zal kwart vóór middernacht
is het lang reeds kwart na middernacht
Waarom trilt de luit dan zo
klokjekwart vóór middernacht
Wist maar iemand dat
                           dat
                           trillen van de luit
Lieveke
dieveke
doderideine
do en deinen
De luit heeft zich bedacht
en zwijgt

Heb ik van dat trillen wel verwacht

Paul van Ostaijen
uit: Verzamelde gedichten,
Uitgeverij Prometheus/Bert Bakker 1996

 

 ***

 

De muziek

Toen de vraag-krullen der cello's trager
bewogen en het hoofd van de violist
afstierf - laag en lager -
op het gevoelig lichaam der viool,
toen kwam er rust, -
en in dat zwijgend ogenblik
waart Gij, o God,
noch vrede, noch geluk,
maar verruk-
kelijke pijn,
verschrikkelijke lust.

Karel van den Oever (1879-1926)
Uit de bundel: Paviljoen (1927)

 
***

 

 

Fanfare-corps

De lucht scheen blinkend door de blaren,
bleek en volmaakt als glas geslepen.
Met vaste manlijke gebaren
werden de horens aangegrepen,
en luidkeels zonder enig schromen
spoot de muziek tussen de bomen;
heldhaftig, trots. Een onverbloemde
voor elk verstaanbare muziek,
die aan het ademloos publiek
ieder gevoel met name noemde.

En even plots werd dit geklater
gedempt, twee koopren kelen weenden...
-over het donkergroene water
gleden twee smalle witte eenden
geluidloos als een droombeeld voort-
De horens, smekend en gesmoord
schenen hen dringend iets te vragen
hen volgens met haast menslijk klagen.

Maria Vasalis,
uit Parken en woestijnen,
uitgeverij van Oorschot 1940
RHAPSODY IN BLUE (fragmenten)

o blauw water
op het zenit
van mijn ogen
de piano schept een duivels genoegen
in haar duivels ritme
the man i love
is daar
o man
o porgy
porgy and bess
de pianist is plots zijn handen kwijt
daarom speelt hij met zijn tong
op het klavier
van zijn tanden
rhapsody
so blue
inderdaad
zo angstig blauw
als de dauw
aan de wimpers
van
george gershwin
hij warmt in armoe zijn handen
aan de hete klanken
van summertime

(...)

want
porgy is een neger
daarom zingt hij de hele dag
zingt hij altijd
negro-spirituals
nobody knows
the troubles i've seen
nee
niemand kent het oerwoud
dat ergens in mij
verzonken ligt
niemand kent de wilde tamtamslagen
van mijn hart
niemand nee niemand
niemand kent het moeras in mij
niemand
nee
niemand

(...)

Willem M. Roggeman
uit: gedichten 57/70
***


Hymn to God, My God, in My Sickness (fragment)

 


by John Donne


 

 

 

 

Since I am coming to that Holy room,

    Where, with Thy choir of saints for evermore,

I shall be made Thy music; as I come

    I tune the instrument here at the door,

    And what I must do then, think here before.

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

Music

by Walter de la Mare

 

When music sounds, gone is the earth I know,
And all her lovely things even lovelier grow;
Her flowers in vision flame, her forest trees
Lift burdened branches, stilled with ecstasies.

When music sounds, out of the water rise
Naiads whose beauty dims my waking eyes,
Rapt in strange dreams burns each enchanted face,
With solemn echoing stirs their dwelling-place.

When music sounds, all that I was I am
Ere to this haunt of brooding dust I came;
And from Time's woods break into distant song
The swift-winged hours, as I hasten along.

***


Music At The Villa Marina

by Robert Louis Stevenson

FOR some abiding central source of power,
Strong-smitten steady chords, ye seem to flow
And, flowing, carry virtue. Far below,
The vain tumultuous passions of the hour
Fleet fast and disappear; and as the sun
Shines on the wake of tempests, there is cast
O'er all the shattered ruins of my past
A strong contentment as of battles won.

And yet I cry in anguish, as I hear
The long drawn pageant of your passage roll
Magnificently forth into the night.
To yon fair land ye come from, to yon sphere
Of strength and love where now ye shape your flight,
O even wings of music, bear my soul!

Ye have the power, if but ye had the will,
Strong-smitten steady chords in sequence grand,
To bear me forth into that tranquil land
Where good is no more ravelled up with ill;
Where she and I, remote upon some hill
Or by some quiet river's windless strand,
May live, and love, and wander hand in hand,
And follow nature simply, and be still.

From this grim world, where, sadly, prisoned, we
Sit bound with others' heart-strings as with chains,
And, if one moves, all suffer, - to that Goal,
If such a land, if such a sphere, there be,
Thither, from life and all life's joys and pains,
O even wings of music, bear my soul! 
 

***

MOZART  KV 351

 

Komm, liebe Zither, komm, du Freundin stiller Liebe,

Du sollst auch meine Frendin sein.

Komm, dir vertraue ich die geheimsten meiner Triebe,

Nur dir vertrau ich meine Pein.

 

Sag' ihr an meiner Statt, ich darf's ihr noch nicht sagen,

Wie ihr so ganz mein Herz gehört.

Sag' ihr an meiner Statt, ich darf's ihr noch nicht klagen,

Wie sich für sie mein Herz verzehrt.

 

 

 

 

 

 

 

VIOLON DE LUNE

L'âme du violon tremblant, Plein de silence et d'harmonie, Rêve dans sa boîte vernie Un rêve languide et troublant.   Qui donc fera d'un bras dolent Vibrer dans la nuit infinie L'âme du violon tremblant, Plein de silence et d'harmonie ?   La Lune, d'un rais mince et lent, Avec des douceurs d'agonie. Caresse de son ironie, Comme un lumineux archet blanc, L'âme du violon tremblant.   Albert Giraud (1860-1928) Pierrot Lunaire (1884)                       Der Violine zarte Seele, Voll schweigend reger Harmonien, Träumt nun im offenen Gehäuse Nachzitternder Erregung Träume.   Wer wird aus solcher Ruh sie rühren Aufs neu mit schmerzensmächt'gem Arm, Der Violine zarte Seele Voll schweigend reger Harmonien?   Ein feiner zager Strahl des Mondes, Mit letzten Schmerzen süßer Qual Ironisch tändelnd -- reizt und reget Leis mit dem silberhellen Bogen Der Violine zarte Seele.                         VERTRAUTE VIOLINE   Bist du manchmal auch verstimmt, Drück dich zärtlich an mein Herze, Daß mirs fast den Atem nimmt, Streich und kneif in süßem Scherze, Wie ein rechter Liebestor Lehn ich sanft an dich die Wange Und du singst mir fein ins Ohr. Wohl im Hofe bei dem Klange Katze miaut, Hund heult und bellt, Nachbar schimpft mit wilder Miene - Doch was kümmert uns die Welt, Süße, traute Violine!   Josef von Eichendorff (1788-1857) Uit : Wanderlieder (Der wandernde Musikant, nr. 4)                  

 

  CON SORDINO   Mir zittern die Saiten und stimmen die Weise an, die ich für dich vorzeiten, die ich für dich in einem Mai aus lauter Glück ersann.   Ich führe den Bogen so scheu und leis gespannt, wie ich ihn da gezogen, da ich in einer fernen Nacht vor deinem Fenster stand   Hermann Hesse (1877-1962) Uit : Der Geiger                               MUSIC, LOVE AND WINE   O let me Music hear Night and Day! Let the voice and let the Lyre Dissolve my heart, my spirit's fire; Music and I ask no more, Night or Day!   Hence with colder world, Hence, Adieu! Give me. Give me but the while, The brighter heav'n of Ellen's smile, Love and then I ask no more, Oh, would you?   Hence with this world of care I say too; Give me but the blissful dream, That mingles in the goblet's gleam, Wine and then I ask no more, What say you?   Music may gladden Wine, What say you? Tendrils of the laughing Vine Around the Myrtle well may twine, Both may grace the Lyre divine, What say you?   What if we all agree, What say you? I will list the Lyre with thee, And he shall dream of Love like me, Brighter than the wine shall be, What say you?   Refrain   Love, Music, wine agree,   True, true, true!   Round then round the glass, the glee,   And Ellen in our toast shall be!   Music, wine and Love agree,   True, true, true!   William Smyth (1765-1849)                   GRÜSS GOTT, FRAU MUSIKA!   Glaubt ich doch, sie wär es selber --Was nur das Gedanken sind!--, Die Frau Musika vom Himmel; Und nun ist' s ein Erdenkind!   Gestern, da sie stand am Brunnen, Zog ich flink den Hut zum Gruß; Und sie nickt' und sprach in Züchten: «Grüß dich Gott, Herr Musikus!»   Zwar ich wußt, Marannle heißt sie, Und sie wohnt am Tore nah; Doch ich hätt's nicht können lassen, Sprach: «Grüß Gott, Frau Musika!»   Was sie da für Augen machte! Und was da mit mir geschah! Stets nun klingt's mir vor den Ohren: Musikus und Musika!   Theodor Storm (1817-1880) Uit : Die neuen Fiedellieder, no. 3           SCHÖNE WELT, SO NIMM MICH NUN   Lang und breit war ich gesessen Überm schwarzen Kontrapunkt; Auf ein Haar dem Stadttrompeter Gaben sie mich zum Adjunkt. Hei, da bin ich ausgerissen; Schöne Welt, so nimm mich nun! Durch die Städte will ich schweifen, An den Quellen will ich ruhn. Nur die Fiedel auf dem Rücken; Vorwärts über Berg und Strom! Schon durchschreit ich deine Hallen, Hoher kühler Waldesdom. Und ich streich die alte Geige, Daß es hell im Wandern klingt; Schaut der Fink vom Baum hernieder: «Ei, Herr Vetter, wie das singt!» Doch am Horizonte steiget Eines Städtchens Turm empor! -- Welchen kleinen Lilienohren Geig ich dort mein Stücklein vor?   Theodor Storm (1817-1880) Uit : Die neuen Fiedellieder, no. 1     MUSIK BEWEGT MICHT   Musik bewegt mich, daß ich dein gedenke, So will auch Meer und Wolke, Berg und Stern, Wie anderer Art als du, dir noch so fern, Daß ich zu dir das Herz voll Andacht lenke. Kein edles Bild, das nicht mein Auge zwinge Von dir zu träumen, kein beseelter Reim, Der nicht zu dir Erinnern führe heim -- Geschwister sind sich alle schönen Dinge.   Ricarda Octavia Huch (1864-1947) Uit : Neue Gedichte (Liebesgedichte) (1907)                 DIE NACHTIGALL   [Das]1 macht, es hat die Nachtigall Die ganze Nacht gesungen; Da sind von ihrem süssen Schall, Da sind in Hall und Widerhall Die Rosen aufgesprungen. Sie war doch sonst ein wildes [Kind]1, Nun geht sie tief in Sinnen, Trägt in der Hand den Sommerhut Und duldet still der Sonne Glut Und weiß nicht, was beginnen.   Das macht, es hat die Nachtigall Die ganze Nacht gesungen; Da sind von ihrem süssen Schall, Da sind in Hall und Widerhall Die Rosen aufgesprungen.   Theodor Storm (1817-1880)                 MUSIKANTEN WOLLEN WANDERN   Musikanten wollen wandern; Ei, die hielte mich wohl fest! Noch 'nen Trunk, Herr Wirt, vom Roten; Dann ade, du trautes Nest!   Hoch das Glas! Zu neuen Liedern Geb es Kraft und Herzenswonne! Ha, wie lieblich in die Adern Strömt der Geist der Heimatsonne! -   Wie dort hoch die Wolken ziehen! durch die Saiten fährt der Wind; Und er weht die leichten Lieder In die weite Welt geschwind.   Musikanten wollen wandern! Schon zur Neige ging der Wein; Ziehn die Lieder in die Weite, Muß der Spielmann hinterdrein.   Theodor Storm (1817-1880) Uit : Die neuen Fiedellieder, no. 6         DER TANZ, DER IST ZERSTOBEN   Der Tanz, der ist zerstoben, Die Musik ist verhallt, Nun kreisen Sterne droben, Zum Reigen singt der Wald.   Sind alle fortgezogen, Wie ist's nun leer und tot! Du rufst vom Fensterbogen: «Wann kommt das Morgenrot!»   Mein Herz möcht mir zerspringen, Darum so wein ich nicht, Darum so muß ich singen, Bis daß der Tag anbricht.   Eh es beginnt zu tagen: Der Strom geht still und breit, Die Nachtigallen schlagen, Mein Herz wird mir so weit!   Du trägst so rote Rosen, Du schaust so freudenreich, Du kannst so fröhlich kosen, Was stehst du still und bleich?   Und laß sie gehn und treiben Und wieder nüchtern sein, Ich will wohl bei dir bleiben! Ich will dein Liebster sein!   Josef von Eichendorff (1788-1857) Uit : Frühling und Liebe                                                 DER  KEHRAUS   Es fiedeln die Geigen, Da tritt in den Reigen Ein seltsamer Gast; Kennt keiner den Dürren, Galant aus dem Schwirren Die Braut er sich faßt.   Hebt an, sich zu schwenken In allen Gelenken. Das Fräulein im Kranz: «Euch knacken die Beine -- » «Bald rasseln auch deine, Frisch auf spielt zum Tanz!»   Die Spröde hinterm Fächer, Der Zecher vom Becher, Der Dichter so lind. Muß auch mit zum Tanze, Daß die Lorbeern vom Kranze Fliegen im Wind.   So schnurret der Reigen Zum Saal 'raus ins Schweigen Der prächtigen Nacht; Die Klänge verwehen, Die Hähne schon krähen, Da verstieben sie sacht. --   So gings schon [vor Zeiten] Und geht es noch heute, Und [hörest]2 du hell Aufspielen zum Reigen, Wer weiß, wem sie geigen, -- Hüt dich, Gesell !   Josef von Eichendorff (1788-1857) Uit : Romanzen                                 DIE HOCHZEITSÄNGER   Fernher ziehn wir durch die Gassen, Stehn im Regen und im Wind, Wohl von aller Welt verlassen Arme Musikanten sind. Aus den Fenstern Geigen klingen, Schleift und dreht sich's bunt und laut, Und wir Musikanten singen Draußen da der reichen Braut.   Wollt sie doch keinen andern haben, Ging mit mir durch Wald und Feld, Prächtig in den blauen Tagen Schien die Sonne auf die Welt. Heisa: lustig Drehn und Ringen, Jeder hält sein Liebchen warm, Und wir Musikanten singen Lustig so, daß Gott erbarm.   Lachend reicht man uns die Neigen, Auf ihr Wohlsein trinken wir; Wollt sie sich am Fenster zeigen, 's wäre doch recht fein von ihr. Und wir fiedeln und wir singen Manche schöne Melodei, Daß die besten Saiten springen, 's war, als spräng mir's Herz entzwei.   Jetzt ist Schmaus und Tanz zerstoben, Immer stiller wird's im Haus, Und die Mägde putzen oben Alle lust'gen Kerzen aus. Doch wir blasen recht mit Rasen Jeder in sein Instrument, Möcht in meinem Grimm ausblasen Alle Stern am Firmament!   Und am Hause seine Runde Tritt der Wächter gähnend an, Rufet aus die Schlafensstunde, Und sieht ganz erbost uns an. Doch nach ihrem Kabinette Schwing ich noch mein Tamburin, Fahr wohl in dein Himmelbette, Weil wir müssen weiterziehn!   Josef von Eichendorff (1788-1857) Uit Frühling und Liebe                 DIE  LERCHE   Ich kann hier nicht singen Aus dieser Mauern dunklen Ringen Muß ich mich schwingen Vor Lust und tiefem Weh. O Freud, in klarer Höh Zu sinken und sich zu heben In Gesang Über die gründe Erde dahin zu schweben, Wie unten die licht' und dunklen Streifen Wechselnd im Fluge vorüberschweifen, Aus der Tiefe ein Wirren und Rauschen und Hämmern, Die Erde aufschimmernd im Frühlingsdämmern, Wie ist die Welt so voller Klang! Herz, was bist du bang? Mußt aufwärts dringen! Die Sinne tritt hervor, Wie glänzen mir Brust und Schwingen, Wie still und weit ist's droben am Himmelstor.     Josef von Eichendorff (1788-1857) Uit Frühling und Liebe           NACHTIGALL   Nach den schönen Frühlingstagen, Wenn die blauen Lüfte wehen, Wünsche mit dem Flügel schlagen Und im Grünen Amor zielt, Bleibt ein Jauchzen auf den Höhen; Und ein Wetterleuchten spielt Aus der Ferne durch die Bäume Wunderbar die ganze Nacht, Daß die Nachtigall erwacht Von den irren Widerscheinen, Und durch alle sel'ge Gründe In der Einsamkeit verkünde, Was sie alle, alle meinen: Dieses Rauschen in den Bäumen Und der Mensch in dunkeln Träumen.     Josef von Eichendorff (1788-1857) Uit Frühling und Liebe               LUST’GE VÖGEL IN DEM WALD   Lust'ge Vögel in dem Wald, Singt, solang es grün, Ach wer weiss, wie bald, wie bald Alles muss verblühn!   Sah ich's doch vom Berge einst Glänzen überall, Wusste kaum, warum du weinst, Fromme Nachtigall.   Und kaum ging ich über Land, Frisch durch Lust und Not, Wandelt' alles, und ich stand Müd im Abendrot.   Und die Lüfte wehen kalt, fibers falbe Grün, Vöglein,euer Abschied hallt Könnt' ich mit euch ziehn!   Josef von Eichendorff (1788-1857) Uit : Frühling und Liebe           SCHON KEHREN DIE VÖGEL WIEDER EIN   Schon kehren die Vögel wieder ein, Es schallen die alten Lieder, Ach, die fröhliche Jugend mein, Kommt die wohl auch noch wieder?   Ich weiß nicht, was ich so töricht bin! Wolken im Herbstwind jagen, Die Vögel ziehn über die Felder hin, Das klang wie in Frühlingstagen.   Dort auf dem Berg, da steht ein Baum, Drin jubeln die Wandergäste, Er aber, müde, rührt wie im Traum Noch einmal Wipfel und Äste.   Josef von Eichendorff (1788-1857) Uit : Frühling und Liebe                       O SOOTHE ME, MY LYRE   O soothe me, my lyre, with thy tones of soft sorrow, O soothe thy sad mistress that sinks in decay, Fainter today, to be fainter tomorrow, I fade like the flow'r and am passing away.   Pale is my cheek, - it was fair as they told me - Who in the dance that but lately had been, Who that had seen me, and now should behold me, Would think me the Ellen that there he had seen?   Dear was the world - I had youth, I had beauty, But 'tis not for life that I heave this sad sigh - Firm is my soul in its hope and its duty, - But oh! To be lov'd - then untimely to die.   William Smyth (1765-1849)                 GAVOTTE   In einem welken Garten singt Zum Brummbass eine Violine; Ein altes Paar im Takte springt Und lächelt kühl mit müder Mine.   Und jeder weiß; der andred denkt. Wie anders doch vor zwanzig Jahren, Wie heiß und handinhandgedrängt Dieselben alten Tänze waren.   Hermann Hesse (1877-1962) Gavotte, 1898       FÜR  MUSIK   Nun die Schatten dunkeln, Stern an Stern erwacht: Welch ein Hauch der Sehnsucht Flutet [in der]1 Nacht!   Durch das Meer der Träume Steuert ohne Ruh', Steuert meine Seele Deiner Seele zu.   Die sich dir ergeben, Nimm sie ganz dahin! Ach, du weißt, daß nimmer Ich mein eigen bin.   Emanuel von Geibel (1815-1884) Uit : Juniuslieder DER SPIELMANN UND SEINE GEIGE   Vor Gottes Aug', dem Abendrot, Gab sie mir Ring und Schwur; Der Ring zersprang, die Treu' ist tot, Mir blieb die Sehnsucht nur.   Ein Stutzer lockte [schmuck]1 und leicht Mit süßem Flitterton; Sie folgte, lächelnd ward [gereicht]2 Mein brechend' Herz zum Lohn.   Durch schwarz' Gewölk die Sonne blinkt! Freud' steht mit Leid im Bund; - Mein Gram lebt ewig, nimmer sinkt Sein Thron am bleichen Mund.   Lös', Geige, der Dämonen Schar, Es winkt mein Zauberstab, - Stürm, Wahnsinn, dunkles Schlangenhaar, Sei meiner Leiden Grab!   Doch leise, Äolsharfen gleich, Besänftigt sie mein Herz; Ihr Seelenklang, an Balsam reich, Stillt meinen tiefen Schmerz.   Hoppe   WIE  LANGE SCHON WAR IMMER MEIN VERLANGEN   Wie lange schon war immer mein Verlangen: Ach wäre doch ein Musikus mir gut! Nun ließ der Herr mich meinen Wunsch erlangen Und schickt mir einen, ganz wie Milch und Blut. Da kommt er eben her mit sanfter Miene, Und senkt den Kopf und spielt die Violine.   Paul Heyse (1830-1914) Uit : Italienisches Liederbuch (1860)               SIE  ERLISCHT   Der Vorhang fällt, das Stück ist aus, Und Herrn und Damen gehn nach Haus. Ob ihnen auch das Stück gefallen? Ich glaub, ich hörte Beifall schallen. Ein hochverehrtes Publikum Beklatschte dankbar seinen Dichter. Jetzt aber ist das Haus so stumm, Und sind verschwunden Lust und Lichter. Doch horch! ein schollernd schnöder Klang Ertönt unfern der öden Bühne; - Vielleicht daß eine Saite sprang An einer alten Violine. Verdrießlich rascheln im Parterr Etwelche Ratten hin und her, Und Alles riecht nach ranzgem Öle. Die letzte Lampe ächzt und zischt Verzweiflungsvoll, und sie erlischt. Das arme Licht war meine Seele.   Heinrich Heine (1797-1856) Uit : Romanzero         Wandern lieb' ich für mein Leben, Lebe eben wie ich kann, Wollt ich mir auch Mühe geben, Paßt es mir doch gar nicht an.   Schöne alte Lieder weiß ich; In der Kälte, ohne Schuh, Draußen in die Saiten reiß ich, Weiß nicht, wo ich abends ruh!   Manche Schöne macht wohl Augen, Meinet, ich gefiel ihr sehr, Wenn ich nur was wollte taugen, So ein armer Lump nicht wär. --   Mag dir Gott ein'n Mann bescheren, Wohl mit Haus und Hof versehn! Wenn wir zwei zusammen wären, Möcht mein Singen mir vergehn.     Josef von Eichendorff (1788-1857) Uit : Wanderlieder             Wenn die Sonne lieblich schiene Wie in Welschland lau und blau, Ging' ich mit der Mandoline Durch die überglänzte Au.   In der Nacht [dann]1 Liebchen lauschte An dem Fenster süß verwacht; Wünschte mir und ihr, uns Beiden, Heimlich eine schöne Nacht.   Wenn die Sonne lieblich schiene Wie in Welschland lau und blau, Ging' ich mit der Mandoline Durch die überglänzte Au.   Josef von Eichendorf (1788-1857) Uit : Wanderlieder                       Durch Feld und Buchenhallen, bald singend, bald fröhlich still, recht lustig sei vor allen, wer's Reisen wählen will.   Wenn's kaum im Osten glühte, die Welt noch still und weit: da weht recht durchs Gemüte die schöne Blütenzeit !   Der Lerch' als Morgenbote sich in die Lüfte schwingt, eine frische Reisenote durch Wald und Herz erklingt.   O Lust, vom Berg zu schauen weit über Wald und Strom, hoch über sich den blauen [tiefklaren]1 Himmelsdom !   Vom Berge [Vöglein]2 fliegen und Wolken so geschwind, Gedanken überfliegen die Vögel und den Wind.   Die Wolken ziehn hernieder, das Vöglein senkt sich gleich, Gedanken gehn und Lieder [fort bis ins]3 Himmelreich.   Josef von Eichendorff (1788-1857) Uit : Wanderlieder   TÖNE   Worte hab ich nicht, um dir zu sagen, Was für dich im tiefsten Herzen glüht, Worte find'ich nicht, um dir zu klagen, Wie der Sehnsucht Weh die Brust durchzieht.   Höre denn der Saiten leises Flehen, Höre denn der Töne mächt'gen Klang, Liebe flüsternd wie des Zephyrs Wehen, Brausend wie der Strom in wildem Drang.   Nah'n sie dir auf ihren Geisterschwingen, Und du lauschest meinen Boten nicht, Mögen sie verrauschen und verklingen, Wie mein Herz in stiller Wehmut bricht.     R. Otto             Was für ein Lied soll dir gesungen werden, Das deiner würdig sei? Wo find ich's nur? Am liebsten grüb' ich es tief aus der Erden, Gesungen noch von keiner Kreatur. Ein Lied, das weder Mann noch Weib bis heute Hört' oder sang, selbst nicht die ält'sten Leute.   Paul Heyse (1830-1914) Uit : Italienisches Liederbuch (1860)                                           LO  VIOLÍ   DE SANT FRANCESC   De Greccio en lo pessebre, davant l'Infant diví, ronca la cornamusa, sona lo tamborí, la flauta hi espigueja, la flauta i lo flautí.   La pastorel·la dolça Francesc la vol seguir. No té ferrets ni gralla, gralla ni bandolí.   Cull dos bastons que troba llançats vora el camí, se'n posa un a l'espatlla a tall de violí, passant l'altre per sobre com un arquet d'orfi.   Lo violí és de freixe, l'arquet d'un brot de pi, mes en ses mans sagrades gran música en sortí.   No n'ha d'eixir de música, si els toca un Serafí?   Jacinto Verdaguer (1845-1902)   (In Greccio, at the Nativity, in front of the Holy Child, the bagpipes wail, the tambours sound, the flute trills, the flute and the piccolo.   A sweet, pastoral song Francis wants to accompany. He has neither triangle nor clarinet, neither clarinet nor mandolin.   He gathers two sticks which he finds thrown down near the path, places one on his shoulder as if it were a violin, passing the other over it like a bow of fine gold.   The violin is of ash tree, the bow a pine branch, but from his sacred hands great music comes out.   Would not music flow, when a Seraphim plays?)   O HARP OF ERIN   O harp of Erin thou art now laid low, For he the last of all his race is gone: And now no more the minstrel's verse shall flow, That sweetly mingled with thy dulcet tone: The hand is cold that with a poet's fire Could sweep in magic change thy sounding wire.   How lonely were the minstrel's latter days, How of thy string with strains indignant rung; To desert wilds he pour'd his ancient lays, Or to a shepherd boy his legend sung: The purple heath of ev'ning was his bed, His shelter from the storm a peasant's shed!   The gale that round his urn its odour flings, And waves the flow's that o'er it wildly wreathe, Shall thrill along thy few remaining strings, And with a mournful chord his requiem breathe. The shepherd boy that paus'd his song to hear, Shall chant it o'er his grave, and drop a tear.   David Thomson   There is sweet music here that softer falls Than petals from blown roses on the grass, Or night-dews on still waters between walls Of shadowy granite, in a gleaming pass; Music that gentlier on the spirit lies, Than tir'd eyelids upon tir'd eyes; Music that brings sweet sleep down from the blissful skies. Here are cool mosses deep, And thro' the moss the ivies creep, And in the stream the long-leaved flowers weep, And from the craggy ledge the poppy hangs in sleep.   Lord Alfred Tennyson (1809-1892) Uit : Poems                             Again my lyre, yet once again! With tears I wake thy thrilling strain O sounds to sacred sorrow dear, I weep, but could for ever hear! Ah! cease! nor more past scenes recall, Ye plaintive notes! thou dying fall! For lost, beneath thy lov'd control, Sweet Lyre! is my dissolving soul.   Around me airy forms appear, And Seraph songs are in mine ear! Ye Spirits blest, oh bear away To happier realms my humble lay! For still my Love may deign to hear Those human notes that once were dear! And still one angel sigh bestow On her who weeps, who mourns below.   William Smyth (1765-1849)             HARMONIE DU SOIR  

Voici venir les temps où vibrant sur sa tige,

Chaque fleur s'évapore ainsi qu'un encensoir;

Les sons et les parfums tournent dans l'air du soir,

Valse mélancolique et langoureux vertige.

 

Chaque fleur s'évapore ainsi qu'un encensoir,

Le violon frémit comme un coeur qu'on afflige,

Valse mélancolique et langoureux vertige,

Le ciel est triste et beau comme un grand reposoir;

 

Le violon frémit comme un coeur qu'on afflige,

Un coeur tendre, qui hait le néant vaste et noir!

Le ciel est triste et beau comme un grand reposoir;

Le soleil s'est noyé dans son sang qui se fige...

 

Un coeur tendre, qui hait le néant vaste et noir,

Du passé lumineux recueille tout vestige.

Le soleil s'est noyé dans son sang qui se fige, -

Ton souvenir en moi luit comme un ostensoir.

 

Charles Baudelaire (1821-1867)

Uit : Les Fleurs du Mal

 

 

 

 

 

AN MEINEM KLAVIER   Sanftes Klavier, Welche Entzückungen schaffest du mir, Sanftes Klavier! Wenn sich die Schönen Tändelnd verwöhnen, Weih' ich mich dir, Liebes Klavier!   Bin ich allein, Hauch' ich dir meine Empfindungen ein, Himmlisch und rein. Unschuld im Spiele, Tugendgefühle, Sprechen aus dir, Trautes Klavier!   Sing' ich dazu, Goldener Flügel, welch' himmlische Ruh' Lispelst mir du! Tränen der Freude Netzen die Saite! Silberner Klang Trägt den Gesang.   Sanftes Klavier, Welche Entzückungen schaffest du mir, Goldnes Klavier! Wenn mich im Leben Sorgen umschweben, Töne du mir, Trautes Klavier!  

Christian Friedrich Daniel Schubart (1739-1791)

 

AN DAPHNENS KLAVIER   Wenn der lauten Stadt Getümmel Nun allmählich leiser hallt, Und vom rotbeströmten Himmel Dämmerung hernieder wallt; Dann, o silbernes Klavier, Wandelt Daphne hin zu dir!   Heiter, auch von Nacht umgeben, Schwingt sich ihre Seel' empor; Engelreine Thaten schweben Ihr in goldnen Bildern vor. Ruhig ist ihr Aug', und lacht, Wie der Mond in stiller Nacht.   Und ein Strom von Harmonieen, Ihres Lebens Wiederhall, Geußt, in süßen Melodieen, Sich in deinen Silberschall; Ihre ganze Seele glüht, Und sie singt ein deutsches Lied.   O des neideswerten Lohnes, Ihre Seele zu erfreun! Schöpfer ihres Silbertones, Ihrer Seligkeit zu sein! Himmel, Himmel! o Klavier! Ach, sie singt ein Lied von mir!   Johannes Martin Miller (1750-1814)  

 

 

ÜBUNG  AM  KLAVIER   Der Sommer summt. Der Nachmittag macht müde; sie atmete verwirrt ihr frisches Kleid und legte in die triftige Etüde die Ungeduld nach einer Wirklichkeit,   die kommen konnte: morgen, heute abend -, die vielleicht da war, die man nur verbarg; und vor den Fenstern, hoch und alles habend, empfand sie plötzlich den verwöhnten Park.   Da brach sie ab; schaute hinaus, verschränkte die Hände; wünschte sich ein langes Buch - und schob auf einmal den Jasmingeruch erzürnt zurück. Sie fand, daß er sie kränkte.   Rainer Maria Rilke (1875-1926) Uit : Der neuen Gedichte andere Teil, 1908     AM  KLAVIER   Die lass mich hören, alte Töne, Die duften Erinnerungen: Vergangne Zeit, traurige, schöne, silbern Meer, summende Heide. Rast und Traum auf ewigen Steinen, Vom Himmel umschlungen wir beide, Fülle des Glücks, verhaltenes Weinen.   Dein Küsse sind so: Süß wie einst, süßer als einst. Was du denkst, was in Jahren entfloh, Ungeküßter Küsse Glut, Ungestillter Sehnsucht Drang, Götterkraft, Jugendblut, Liebe das Lebenslang Überglut mich heiß, Überfließt mich ganz, Wie von Bergen Weiß Des Mondes fließt, Fern ferner Sonnenglanz,